zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 1/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach

Białe Błota, dnia 16.03.2016 r.


WÓJT GMINY

BIAŁE BŁOTA


OŚ.6220.58.2015.KOŚ

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą:


    Rozbudowa i przebudowa istniejącej hali przeładunkowej z budynkiem biurowym, rozbudowa i przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego oraz infrastruktury technicznej, na terenie działki numer ewidencyjny 255/1,  położonej w obrębie geodezyjnym Lisi Ogon, gm. Białe Błota"

Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy, w tym z opiniami: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.


Z upoważnienia Wójta

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

/-/ Anna Zdunek

Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na:

  1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.

  2. tablicy ogłoszeń sołectwa Lisi Ogon.

  3. stronie internetowej Urzędu: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (17 marca 2016)
Opublikował: Anna Zdunek (17 marca 2016, 12:28:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 534