Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 3/2016 o uwarunkowaniach środowiskowych

Białe Błota, dnia 26.03.2016 r.


WÓJT GMINY

BIAŁE BŁOTA


OŚ.6220.37.2015.KOŚ

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą:


    Budowa budynku biurowo – warsztatowego dla firmy KM PERLIT Sp. z o. o. wraz z instalacjami, urządzeniami technicznymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie części działki nr 168/62 obręb Lisi Ogon"

Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy, w tym z opiniami i uzgodnieniami: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.


Z up. Wójta

/-/ Anna Zdunek

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na:

  1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.

  2. tablicy ogłoszeń sołectwa Lisi Ogon.

  3. stronie internetowej Urzędu: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (27 kwietnia 2016)
Opublikował: Anna Zdunek (27 kwietnia 2016, 14:58:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 505