obwieszczenie o możliwości zapoznania się zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji środowiskowej

WÓJT GMINY
BIAŁE BŁOTA 
                                          Białe Błota, dnia  25 maja 2016 r.

 

OŚ.6220.7.2016.KOŚ

 OBWIESZCZENIE

 

                                                                           

            Wójt Gminy Białe Błota na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 10 i  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),

 

zawiadamia

strony postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą:

Budowa drogi dojazdowej nr 36b (ul. Przy Lesie) łączącej drogę powiatową nr 1926C z drogą dojazdową nr 36 w Lisim Ogonie"

o możliwości zapoznania się w terminie 5 dni od dnia wywieszenia niniejszego zawiadomienia z zebranym materiałem dowodowym w sprawie. Zgodnie z art. 10  § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją przedmiotowego przedsięwzięcia w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota przy ul. Szubińskiej 57 w Białych Błotach, w godzinach od 7.30 – 15.30 w poniedziałki, środy i czwartki, od 7.30 – 17.00 we wtorki i od 7.30 – 14.00 w piątki.

Stronami postępowania są właściciele i władający nieruchomościami sąsiadującymi z miejscem realizacji inwestycji, działek po terenie których przebiega inwestycja, bądź pozostający w zasięgu jej oddziaływania, w ilości przekraczającej 20 osób.

            Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego - strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenie wywieszane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.bialeblota.pl oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Lisi Ogon. 

 

 

 

                                                                              Z up. Wójta Gminy Białe Błota

/-/ Anna Zdunek

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (25 maja 2016)
Opublikował: Anna Zdunek (25 maja 2016, 13:04:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 622