obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1537C Trzciniec-Ciele-Kruszyn Krajeński - ul. Kościelnej w Cielu"

Białe Błota, dnia 19.09.2016 r.

Wójt Gminy

Białe Błota

OŚ.6220.27.2016 KOŚ

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 ) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

zawiadamiam


1. O wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku z dnia 30.08.2016 r. złożonego przez Pana Piotra Milika, działającego w imieniu Starosty Bydgoskiego, w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą:  Rozbudowa drogi powiatowej nr 1537C Trzciniec – Ciele – Kruszyn Krajeński – ulicy Kościelnej w Cielu"

2. Stronami postępowania są właściciele i władający nieruchomościami sąsiadującymi z miejscem realizacji inwestycji, działek po terenie których przebiega inwestycja, bądź pozostający w zasięgu jej oddziaływania, w ilości przekraczającej 20 osób. Wykaz stron postępowania dostępny jest Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 57, Białe Błota.

  3. Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej ma na celu zbadanie wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. W toku prowadzonego postępowania Wójt Gminy Białe Błota zwróci się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z wnioskiem o wydanie opinii, dotyczącej ewentualnej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Strony postępowania zostaną powiadomione o postanowieniach organów opiniujących w formie obwieszczenia przed wydaniem decyzji.

  4. Dokumentacja sprawy (wniosek, karta informacyjna przedsięwzięcia, wyrys z mapy ewidencyjnej) dostępna jest dla stron postępowania w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota, (pok. nr 6, ul. Szubińska 57) w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek w godz. 7.30 – 15.30, piątek 7.30-14.00) na każdym etapie toczącego się postępowania.

  5. Podstawę wydania niniejszego obwieszczenia stanowi art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
  o ocenach oddziaływania na środowisko, który wskazuje, iż w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego - strony są zawiadamiane o decyzjach
  i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenie wywieszane
  w pobliżu miejsca inwestycji.


Powyższą informację podano na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota, sołectwa Ciele oraz zamieszczono ją w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.bialeblota.pl Ponadto informację o wniosku umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku, dostępnym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Białe Błota www.biale-blota.sios.pl
Z up. Wójta

/-/ Anna Zdunek

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (19 września 2016)
Opublikował: Anna Zdunek (19 września 2016, 10:18:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 389