zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 6/2016


Białe Błota, dnia 22.11.2016 r.
 
WÓJT GMINY
BIAŁE BŁOTA
OŚ.6220.50.2015.KOŚ
ZAWIADOMIENIE
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą:
„Budowa zakładu produkcji bezpiecznych szyb zespolonych, z mieszanką gazów szlachetnych – z wdrożeniem innowacyjnej technologii ich wytwarzania, na działkach nr 203/9 i 246/4, położonych w obrębie geodezyjnym Lisi Ogon, gm. Białe Błota"
 
Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy, w tym z opiniami i uzgodnieniami: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
 
 
                                                                                                                                                             Z up. Wójta
                                                                                                                                                             /-/ Anna Zdunek
                                                                                                              Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na:
1.tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota
2.tablicy ogłoszeń sołectwa Lisi Ogon.
3. stronie internetowej Urzędu: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)
 

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (22 listopada 2016)
Opublikował: Anna Zdunek (22 listopada 2016, 12:13:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 415