obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Białe Błota, dnia 14.02.2017 r.

WÓJT GMINY

BIAŁE BŁOTA

OŚ.6220.53.2015.KOŚ

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)


Wójt Gminy Białe Błota

podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku złożonego przez Pana Ryszarda Zehner – pełnomocnika Pana Witolda Janki. Pana Marka Janki i Pana Grzegorza Janki, w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą:

    Budowa kurnika na działce nr 61/3, 61/4 i 61/5 obręb geodezyjny Ciele, gmina Białe Błota, wraz z obiektami towarzyszącymi"

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w przedmiotowej sprawie.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w tej sprawie jest Wójt Gminy Białe Błota. Organami właściwymi do wydania opinii i uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy.

Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją ( w tym z opiniami i uzgodnieniami w/w organów) oraz raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota, (pok. nr 6, ul. Szubińska 57) w godzinach pracy tut. Urzędu Gminy w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji (t.j. do dnia 13 marca 2017 r. włącznie).

Wszelkie uwagi i wnioski mogą być wnoszone w w/w terminie na piśmie (w Biurze Obsługi Klienta – pok. 1, lub sekretariacie Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7) lub droga elektroniczną (sekretariat@bialeblota.eu). Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Wójt Gminy Białe Błota. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu, zgodnie z art. 35 wyżej cytowanej ustawy z dnia 03.10.2008 r., zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na:

  1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.

  2. tablicy ogłoszeń sołectwa Ciele

  3. stronie internetowej: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)


Do wiadomości:

strony postępowania

Z up. Wójta

/-/ Anna Zdunek

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (14 lutego 2017)
Opublikował: Anna Zdunek (14 lutego 2017, 15:19:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 492