zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 3/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach

Białe Błota, dnia 25.04.2017 r.

 

WÓJT GMINY

BIAŁE BŁOTA

OŚ.6220.53.2015.KOŚ

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: „Budowa kurnika na działce nr 61/3, 61/4 i 61/5 obręb geodezyjny Ciele, gmina Białe Błota, wraz z obiektami towarzyszącymi"

Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy.

 

   Z up. Wójta

/-/ Anna Zdunek

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

 

 

 

 

Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na:

  1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.

  2. tablicy ogłoszeń sołectwa Ciele.

  3. stronie internetowej Urzędu: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)

 


metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (25 kwietnia 2017)
Opublikował: Anna Zdunek (25 kwietnia 2017, 11:56:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 718