zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - działki nr 89/3, 89/4 i 95 w Cielu

Białe Błota, dnia 29.08.2017 r.

Wójt Gminy

Białe Błota


KOŚ.6220.41.2017


ZAWIADOMIENIE


Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm.)zawiadamiam


o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 23 sierpnia 2017 r. (wpływ 23.08.2017 r.) Pana Andrzeja Schmidta reprezentującego Biuro Projektowo-Consultingowe EKOTER Andrzej Schmidt ul. Bernardyńska 13, 85-029 Bydgoszcz, działającego w imieniu BOHAMET" Spółka Akcyjna, ul. Toruńska 2, Ciele, 86-005 Białe Błota, w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą:Dobudowa hali magazynowej do istniejącej hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalną wraz z budową infrastruktury wewnętrznej i zewnętrznej na działkach nr 89/3, 89/4 i 95 obręb geodezyjny Ciele"Jednocześnie na podstawie art. 10 k.p.a. zawiadamia się strony niniejszego postępowania o możliwości zapoznania się z wnioskiem w przedmiotowej sprawie w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota, (pok. nr 6, ul. Szubińska 57) w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Z up. Wójta

/-/ Anna Zdunek

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (29 sierpnia 2017)
Opublikował: Anna Zdunek (29 sierpnia 2017, 12:22:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 344