Zawiadomienie o wydaniu decyzji odmawiającej ustaleń środowiskowych dla przedsięwzięcia - decyzja nr 11/2017

Białe Błota, dnia 29.12.2017 r.  
WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA OŚ.6220.48.2015.KOŚ ZAWIADOMIENIE  Działając na podstawie: - art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w związku z art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 935) , zawiadamiam strony postępowania - art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2015 r., poz. 1936)  , zawiadamiam społeczeństwo


że dnia 29 grudnia 2017 r., znak: OŚ.6220.48.2015.KOŚ, została wydana decyzjja o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa istniejącej fermy drobiu, obejmująca budowę 5 nowych budynków inwentarskich o łącznej obsadzie 311 000 stanowisk dla brojlerów kurzych (1244 DJP), na działkach o nr ewid. 183/26 w miejscowości Ciele, gm. Białe Błota" Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentami sprawy w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota (ul. Szubińska 57, Białe Błota, pokój nr 6) w godzinach pracy Urzędu.   Niniejsze zawiadomienie umieszcza się na: stronie internetowej www.bip.bialeblota (zakładka- decyzje środowiskowe) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota i na tablicy ogłoszeń sołectwa Ciele. Informację o ww. decyzji zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie na stronie internetowej www.bip.bialeblota (zakładka-informacje o środowisku System/sios).


Z up Wójta
/-/ Jan Czekajewski
Zastępca Wójta Gminy Białe BłotaStronami postępowania są właściciele i władający nieruchomościami sąsiadującymi z miejscem realizacji inwestycji, bądź pozostający w zasięgu jej oddziaływania, w liczbie przekraczającej 20 osób. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia
.
Decyzja Wójta Gminy nr 11/2017 (9155kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (29 grudnia 2017)
Opublikował: Anna Zdunek (29 grudnia 2017, 14:00:25)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pasek (2 stycznia 2018, 08:06:56)
Zmieniono: Formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 392