zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - rozbudowa drogi powiatowej Łochowo-Zamość

Białe Błota, dnia 16.01.2018 r.

Wójt Gminy

Białe Błota

KOŚ.6220.2.2018

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 ) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)

zawiadamiam

1. O wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku z dnia 8 stycznia 2018 r. Pana Łukasza Figat, reprezentującego Pracownie Inżynierskie SOCHA sp. z o.o. ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz, działającego w imieniu Starosty Bydgoskiego, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą:

Rozbudowa drogi powiatowej 1535C Łochowo-Zamość”

2. Stronami postępowania są właściciele i władający nieruchomościami sąsiadującymi z miejscem realizacji inwestycji - działek po terenie których przebiega inwestycja, bądź pozostający w zasięgu jej oddziaływania, w liczbie przekraczającej 20 osób. Wykaz stron postępowania dostępny jest Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 57, Białe Błota.

3. Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej ma na celu zbadanie wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. W toku prowadzonego postępowania Wójt Gminy Białe Błota zwróci się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy z wnioskiem o wydanie opinii, dotyczącej ewentualnej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Strony postępowania zostaną powiadomione o postanowieniach organów opiniujących w formie obwieszczenia przed wydaniem decyzji.

4. Dokumentacja sprawy (wniosek, karta informacyjna przedsięwzięcia, wyrys z mapy ewidencyjnej) dostępna jest dla stron postępowania w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota, (pok. nr 6, ul. Szubińska 57) w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek w godz. 7.30 – 15.30, piątek 7.30-14.00) na każdym etapie toczącego się postępowania.

5. Podstawę wydania niniejszego obwieszczenia stanowi art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, który wskazuje, iż w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego - strony są zawiadamiane o decyzjach
i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenie wywieszane
w pobliżu miejsca inwestycji.

Powyższą informację podano na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota, sołectwa: Łochowo, Białe Błota oraz zamieszczono ją w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.bialeblota.pl (decyzje środowiskowe). Ponadto informację o wniosku umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku, dostępnym na stronie sios. pl

Z up. Wójta

/-/ Anna Zdunek

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (16 stycznia 2018)
Opublikował: Anna Zdunek (16 stycznia 2018, 15:07:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1265