zawiadomienie Wójta w sprawie przystąpienia do oceny oddziaływania na środowisko

Białe Błota, dnia 21.02.2018 r.

WÓJT GMINY

BIAŁE BŁOTA

KOŚ.6220.32.2017

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)

 

Wójt Gminy Białe Błota

 

podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku złożonego przez Pana Piotra Możejko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych TARO Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Wiejskiej 3 w Lisim Ogonie, w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

Rozbudowa instalacji do zbierania i przetwarzania (odzysku) odpadów na terenie należącym do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych TARO Sp. z o. o. – działka nr ewidencyjny 258/20 położona w obrębie geodezyjnym Lisi Ogon, gm. Białe Błota”

 

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w przedmiotowej sprawie.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w tej sprawie jest Wójt Gminy Białe Błota. Organami właściwymi do wydania opinii i uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy i Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu.

Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją - raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota, (pok. nr 6, ul. Szubińska 57) w godzinach pracy tut. Urzędu Gminy w terminie 30 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji (t.j. do dnia 26 marca 2018 r.  włącznie).

Wszelkie uwagi i wnioski mogą być wnoszone w w/w terminie na piśmie (w Biurze Obsługi Klienta – pok. 1, lub sekretariacie Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7), ustnie do protokołu lub droga elektroniczną (sekretariat@bialeblota.eu) bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Wójt Gminy Białe Błota. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu, zgodnie z art. 35 wyżej cytowanej ustawy, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Z-ca Wójta

Gminy Białe Błota

/-/ Jan Jaworski

 

Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na:

1.       tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.

2.       tablice ogłoszeń sołectwa Lisi Ogon

3.       stronie internetowej: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)

 

Do wiadomości - strony postępowania


metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (21 lutego 2018)
Opublikował: Anna Zdunek (21 lutego 2018, 15:12:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 434