Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zebraniu wszystkich dowodów w sprawie - Rozbudowa drogi powiatowej Łochowo-Zamość

 

WÓJT GMINY
BIAŁE BŁOTA                                                                                        
Białe Błota, dnia 23 marca 2018 r.

KOŚ.6220.2.2018

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Białe Błota na podstawie art. 63 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 201 r., poz. 1405 z późn. zm.) oraz art. 10 i  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

zawiadamia

o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zebraniu wszystkich dowodów w sprawie wszczętej na wniosek Pana Łukasza Figat, reprezentującego Pracownie Inżynierskie SOCHA sp. z o.o. ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz, działającego w imieniu Zarządu Powiatu Bydgoskiego, w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą:

Rozbudowa drogi powiatowej 1535C Łochowo-Zamość"

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia niniejszego zawiadomienia, zgodnie z art. 10  § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją przedmiotowego przedsięwzięcia w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota przy ul. Szubińskiej 57 w Białych Błotach ( pokój nr 6) , w godzinach od 7.30 – 15.30 w poniedziałki, środy i czwartki, od 7.30 – 17.00 we wtorki i od 7.30 – 14.00 w piątki, oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie, w ww. terminie. Po tym terminie zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Stronami postępowania są właściciele i władający nieruchomościami sąsiadującymi z miejscem realizacji inwestycji, działek po terenie których przebiega inwestycja, bądź pozostający w zasięgu jej oddziaływania, w liczbie przekraczającej 20 osób.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego - strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenie wywieszane w pobliżu miejsca inwestycji, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.bialeblota.pl .

Zgodnie z art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z up. Wójta

/-/Anna Zdunek

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (23 marca 2018)
Opublikował: Anna Zdunek (23 marca 2018, 12:38:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 402