Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Rozbudowa drogi powiatowej 1535 Łochowo-Zamość

Białe Błota, dnia 13.04.2018 r.

Wójt Gminy

Białe Błota


KOŚ.6220.2.2018


OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI


Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) w związku z
art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)

zawiadamiam


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą:

Rozbudowa drogi powiatowej 1535C Łochowo-Zamość”2. Stronami postępowania są właściciele i władający nieruchomościami sąsiadującymi z miejscem
realizacji inwestycji, działek po terenie których przebiega inwestycja, bądź pozostający w zasięgu
jej oddziaływania, w ilości przekraczającej 20 osób. Wykaz stron postępowania dostępny jest Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 57, Białe Błota.

4. Dokumentacja sprawy, w tym opinia: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Bydgoszczy, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu dostępna jest w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota, (pok. nr 6, ul. Szubińska 57) w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 7.30-15.30, wtorek
w godz. 7.30-17.00 oraz w piątek w godz. 7.30-14.00.

5. Podstawę wydania niniejszego obwieszczenia stanowi art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, który wskazuje, iż w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego - strony są zawiadamiane o decyzjach
i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenie wywieszane
w pobliżu miejsca inwestycji.


Powyższą informację podano na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota, sołectwa: Łochowo, Białe Błota oraz zamieszczono ją w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.bialeblota.pl.


POUCZENIE


Strony przedmiotowego postępowania mają prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3 za pośrednictwem Wójta Gminy Białe Błota w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia
Z up. Wójta

/-/ Anna Zdunek

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (13 kwietnia 2018)
Opublikował: Anna Zdunek (13 kwietnia 2018, 13:30:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 914