obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - „BOHAMET" S.A."

Białe Błota, dnia 24.05.2018 r.

WÓJT GMINY

BIAŁE BŁOTA

KOŚ.6220.1.2018

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)

 

Wójt Gminy Białe Błota

 

podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego
z wniosku złożonego przez Pana Andrzeja Schmidta reprezentującego Biuro Projektowo-Consultingowe EKOTER Andrzej Schmidt ul. Bernardyńska 13, 85-029 Bydgoszcz, działającego |w imieniu „BOHAMET" Spółka Akcyjna, ul. Toruńska 2, Ciele, 86-005 Białe Błota, w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

Budowa automatycznej linii wannowej do przygotowania powierzchni aluminium
i malowania proszkowego z wykorzystaniem istniejącej zabudowy produkcyjnej wraz
z dobudową pomieszczenia przeznaczonego na neutralizator ścieków, na terenie zakładu produkcyjnego „BOHAMET" Spółka Akcyjna, ul. Toruńska 2, Ciele, 86-005 Białe Błota, zlokalizowanego na działkach nr 89/3, 89/4 i 95 obręb geodezyjny Ciele”

 

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
w przedmiotowej sprawie.

 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w tej sprawie jest Wójt Gminy Białe Błota. Organami właściwymi do wydania opinii i uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Bydgoszczy i Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu.

Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją - raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota, (pok. nr 6, ul. Szubińska 57) w godzinach pracy tut. Urzędu Gminy w terminie 30 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji (t.j. do dnia 25 czerwca 2018 r. włącznie).

Wszelkie uwagi i wnioski mogą być wnoszone w w/w terminie na piśmie (w Biurze Obsługi Klienta – pok. 1, lub sekretariacie Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7), ustnie do protokołu lub droga elektroniczną (sekretariat@bialeblota.eu) bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Wójt Gminy Białe Błota. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu, zgodnie z art. 35 wyżej cytowanej ustawy, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na:

1.       tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota

2.       tablicy ogłoszeń sołectwa Ciele

3.       stronie internetowej: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)

Do wiadomości - strony postępowania


Z up. Wójta

/-/ Anna Zdunek

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (24 maja 2018)
Opublikował: Anna Zdunek (24 maja 2018, 08:33:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 354