Zawiadomienie o przystąpieniu do ponownej weryfikacji kręgu stron postępowania, dla: „Rozbudowa istniejącej fermy drobiu, obejmująca budowę 5 nowych budynków inwentarskich, na działce o nr ewid. 183/26 w miejscowości Ciele, gm. Białe Błota”

Białe Błota, dnia 30.05.2018 r. 
WÓJT GMINY
BIAŁE BŁOTA
OŚ.6220.48.2015.KOŚ
 
ZAWIADOMIENIE 
 
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) 

Wójt Gminy Białe Błota 
  
podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do ponownej weryfikacji kręgu stron postępowania, w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą:
 
„Rozbudowa istniejącej fermy drobiu, obejmująca budowę 5 nowych budynków inwentarskich o łącznej obsadzie 311 000 stanowisk dla brojlerów kurzych (1244 DJP), 
na działce o nr ewid. 183/26 w miejscowości Ciele, gm. Białe Błota” 
 
W uzasadnieniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy z dnia 23 kwietnia 2018 r., znak: SKO-4220/8/2018 - uchylającej w całości zaskarżoną decyzję dla ww. przedsięwzięcia uznano, że: „…podstawę dla uchylenia zaskarżonej decyzji stanowi również brak ustalenia kręgu stron postępowania w postepowaniu pierwszoinstancyjnym, co stanowi uchybienie formalne o zasadniczym znaczeniu dla niniejszego postępowania”, w związku z powyższym Wójt Gminy Białe Błota przystępuje do ponownej weryfikacji kręgu stron. 
Weryfikacja kręgu stron postępowania została wyznaczona na termin 30 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji (t.j. do dnia 29 czerwca 2018 r. włącznie).
 
Stronami postepowania są właściciele i władający nieruchomościami sąsiadującymi z miejscem realizacji inwestycji, bądź pozostającymi w zasięgu jej oddziaływania, w liczbie przekraczającej 20 osób.Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenie wywieszone na tablicy ogłoszeń urzędu Gminy Białe Błota, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.bialeblota.pl oraz tablicy ogłoszeń sołectwa, w którym planowana jest inwestycja.
 


Z-ca Wójta 
/-/ Jan Jaworski

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (30 maja 2018)
Opublikował: Anna Zdunek (30 maja 2018, 13:00:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 297