Zawiadomienie o przedłużeniu terminu weryfikacji kręgu stron dla inwestycji pm. Rozbudowa istniejącej fermy drobiu, obejmująca budowę 10 nowych budynków inwentarskich w m, Ciele, gm. Białe Błota

Białe Błota, dnia 29 czerwca 2018 r. 
WÓJT GMINY
BIAŁE BŁOTA
OŚ.6220.47.2015.KOŚ

 
ZAWIADOMIENIE 
  
Na podstawie art. 7, art. 36, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.  1257 z późn. zm.) w związku z  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) 
  
Wójt Gminy Białe Błota 
 
zawiadamia o przedłużeniu terminu ponownej weryfikacji kręgu stron postępowania, z uwagi 
na skomplikowany charakter sprawy, jak również konieczność szczegółowego przeanalizowania dokumentów dotyczących stron postępowania, w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą: 
  
„Rozbudowa istniejącej fermy drobiu, obejmująca budowę 10 nowych budynków inwentarskich o łącznej obsadzie 604 800 stanowisk dla bojlerów kurzych (2420 DJP), 
na działce o nr ewid. 183/14, 183/21 i 183/25 w miejscowości Ciele, gm. Białe Błota” 
  
Nowy termin załatwienia sprawy ustala się na 17 sierpnia 2018 r. 
  
W uzasadnieniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy z dnia 23 kwietnia 2018 r., znak: SKO-4220/8/2018 - uchylającej w całości zaskarżoną decyzję dla ww. przedsięwzięcia uznano, że: „…podstawę dla uchylenia zaskarżonej decyzji stanowi również brak ustalenia kręgu stron postępowania w postepowaniu pierwszoinstancyjnym, co stanowi uchybienie formalne o zasadniczym znaczeniu dla niniejszego postępowania”, w związku z powyższym Wójt Gminy Białe Błota przeprowadza ponowną weryfikację kręgu stron. 
Stronami postepowania są właściciele i władający nieruchomościami sąsiadującymi z miejscem realizacji inwestycji, bądź pozostającymi w zasięgu jej oddziaływania, w liczbie przekraczającej 20 osób. 
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenie. 
 
Pouczenie
Ponadto informuje, że zgodnie z art. 37 § 1 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
1)       nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczegółowych ani
w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 ust. 1 9bezczynnośc);
2)       postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
§ 2. Ponaglenie zawiera uzasadnienie.
§ 3. Ponaglenie wnosi się:
1)       do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;
2)       do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.
 
 
 
 
  
Z up. Wójta 
/-/ Anna Zdunek 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (29 czerwca 2018)
Opublikował: Anna Zdunek (29 czerwca 2018, 11:06:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 224