Zawiadomienie o wystąpieniu do RDOŚ i PPIS o ponowne uzgodnienie raportu przedsięwzięcia pn.:„Rozbudowa istniejącej fermy drobiu, obejmująca budowę 10 nowych budynków inwentarskich, w m Cielu".

Białe Błota, dnia 5 września 2018 r. 
WÓJT GMINY
BIAŁE BŁOTA

OŚ.6220.47.2015.KOŚ
ZAWIADOMIENIE 

            Na podstawie art 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) 
 
Wójt Gminy Białe Błota 
 
podaje do publicznej wiadomości informację o wystąpieniu, w dniu 5 września 2018 r., do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o ponowne uzgodnienie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: 
 
„Rozbudowa istniejącej fermy drobiu, obejmująca budowę 10 nowych budynków inwentarskich o łącznej obsadzie 604 800 stanowisk dla brojlerów kurzych (2420 DJP),
na działkach o nr ewid. 183/14, 
183/21 i 183/25 w miejscowości Ciele, gm. Białe Błota". 
  
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez publiczne obwieszczenie, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej  na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. 

Strony postępowania mogą zapoznać się aktami sprawy w  Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota, (pok. nr 6, ul. Szubińska 57) w godzinach pracy Urzędu, a także składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie na adres Urzędu Gminy Białe Błota (ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota).


Z up. Wójta
/-/ Anna Zdunek
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (5 września 2018)
Opublikował: Anna Zdunek (5 września 2018, 12:23:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 510