Zawiadomienie o powołaniu biegłego w postępowaniu administracyjnym dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącej fermy drobiu, obejmująca budowę 10 nowych budynków inwentarskich o łącznej obsadzie 604 800 stanowisk, w m. Ciele"

Białe Błota, dnia 8 października 2018 r. 
WÓJT GMINY
BIAŁE BŁOTA

OŚ.6220.47.2015.KOŚ 

ZAWIADOMIENIE 

  Na podstawie art 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) 
 
Wójt Gminy Białe Błota 
  
podaje do publicznej wiadomości informację o powołaniu biegłego do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: 
 
„Rozbudowa istniejącej fermy drobiu, obejmująca budowę 10 nowych budynków inwentarskich 
o łącznej obsadzie 604 800 stanowisk dla brojlerów kurzych (2420 DJP), na działkach o nr ewid. 183/14, 183/21 i 183/25 w miejscowości Ciele, gm. Białe Błota" 
 
w celu dokonania oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko i ludzi oraz sporządzenia opinii biegłego do raportu oddziaływania ww. inwestycji na środowisko.
 
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez publiczne obwieszczenie, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej  na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. 
Strony postępowania mogą zapoznać się aktami sprawy w  Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota, (pok. nr 6, ul. Szubińska 57) w godzinach pracy Urzędu, a także składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie na adres Urzędu Gminy Białe Błota (ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota).Z up. Wójta
/-/ Anna Zdunek
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (8 października 2018)
Opublikował: Anna Zdunek (8 października 2018, 14:28:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 357