Zawiadomienie o przedłużeniu terminu, dotyczy wniosku do spraw znak: OŚ.6220.47.2015.KOŚ i OŚ.6220.48.2015.KOŚ

Białe Błota, dnia 6 grudnia 2018 r. 
OŚ.6220.47.2015.KOŚ
OŚ.6220.48.2015.KOŚ 

Z A W I A D O M I E N I E 
O PRZEDŁUŻENIU TERMINU 
 
Wójt Gminy Białe Błota, działając na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia, że rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia „Prądki nasz Dom” z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie wyłączenia Kierownika Referatu Ochrony Środowiska w sprawach dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięć pt. 
 
- „Rozbudowa istniejącej fermy drobiu, obejmująca budowę 5 nowych budynków inwentarskich o łącznej obsadzie 311 000 stanowisk dla brojlerów kurzych (1244 DJP), na działkach o nr ewid. 183/26 w miejscowości Ciele, gm. Białe Błota" ,

- „Rozbudowa istniejącej fermy drobiu, obejmująca budowę 10 nowych budynków inwentarskich o łącznej obsadzie 604 800 stanowisk dla brojlerów kurzych (2420 DJP), na działkach o nr ewid. 183/14, 183/21 i 183/25 w miejscowości Ciele, gm. Białe Błota", 

nie mogło nastąpić w ustawowym terminie. 

Załatwienie sprawy wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. W zaistniałych okolicznościach zawiadamiam, że sprawa zostanie załatwiona w terminie do dnia 4 stycznia 2019 r. 

Pouczenie 

1. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
   1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 K.p.a. lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 K.p.a.(bezczynność);
   2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
2. Ponaglenie wymaga uzasadnienia przez Stronę.
3. Ponaglenie, zawierające uzasadnienie należy kierować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy.Wójt Gminy Białe Błota
/-/ Dariusz Fundator

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (7 grudnia 2018)
Opublikował: Anna Zdunek (7 grudnia 2018, 10:59:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 400