RZP.271.22.2020.ZP2 ZAPYTANIE OFERTOWE Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności elektrycznej dla inwestycji pn. modernizacja oraz budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Białe Błota


Znak sprawy: RZP.271.22.2020.ZP2
Białe Błota, dnia 10.03.2020 r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności elektrycznej dla inwestycji pn. modernizacja oraz budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Białe Błota”.
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 30 000,00 euro, na  podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. 2018.1986).
 
1.    ZAMAWIAJĄCY
Gmina Białe Błota
Adres: ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota
Telefon: 52 323 90 90, faks: 52 323 90 80
e-mail: monika.dominikowska@bialeblota.eu
adres strony internetowej: www.bip.bialeblota.pl
 
2.    OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
RZP.271.22.2020.ZP2
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
 
3.    TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem nr 41/2019 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 29/03/2019r. w sprawie regulaminu udzielania przez Urząd Gminy Białe Błota zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro.
 
4.    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.Przedmiotem zamówienia jest: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności elektrycznej dla inwestycji pn. modernizacja oraz budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Białe Błota”
4.2. Przedmiot zamówienia zwany jest dalej „przedmiotem zamówienia” lub „zamówieniem”.
4.3. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.
4.4.Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w projekcie umowy.
 
5.    SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZAPYTANIA
5.1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
5.2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Pytania należy przekazywać drogą elektroniczną na adres: monika.dominikowska@bialeblota.eu
5.3.Wniosek o wyjaśnienie należy złożyć Zamawiającemu nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek
o wyjaśnienie wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o który, mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
5.4.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, który przekazał treść zapytania ofertowego, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści je na stronie internetowej.
5.5.W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego zapytania, a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian, jako obowiązująca należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
5.6.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
5.7.Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano treść zapytania oraz zamieści informację na stronie internetowej.
 
6.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
       Zakładany termin realizacji zamówienia - od daty zawarcia umowy do 30.06.2021 r. – zgodnie z realizacją robót budowlanych dotyczących niniejszej inwestycji.

 
7.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udziale zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
Inspektor nadzoru winien posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznej w budownictwie wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (wg stanu prawnego obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania), lub posiadać kwalifikacje zgodne z postanowieniami art. 12a tejże ustawy, lub równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności.
minimalne kwalifikacje zawodowe:
uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
 
Dodatkowo Wykonawca musi przynależeć do Izby Inżynierów Budownictwa (jednocześnie posiadanie aktualnych zaświadczeń musi obowiązywać przez cały okres prowadzenia nadzoru inwestorskiego). Dodatkowo posiadać doświadczenie w zakresie nadzoru inwestycji polegających na budowie / przebudowie / modernizacji oświetlenia drogowego.
 
8.   OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANY JEST DOSTARCZYĆ WYKONAWCA O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU I W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
8.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
8.1.1.      aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu,
8.1.2.      aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,
8.1.3.      kopię dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu opisanych w pkt 7 niniejszego zapytania, tj. kopię decyzji o nadaniu uprawnień oraz aktualnego zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  
8.2. Oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1.1 i 8.1.2 Wykonawca zobowiązany jest złożyć
w formie pisemnej wraz z ofertą (sporządzone zgodnie z treścią Formularza 3.1. i 3.2.).
 
9.      OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
9.1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9.2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
9.3.Ofertę stanowi wypełniony „Formularz Ofertowy”, przygotowany ściśle według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
9.4. Wraz z ofertą powinny być złożone:
9.4.1.      Oświadczenie wymagane postanowieniami z pkt 8.1.21 i 8.1.2.
9.4.2.      Dokumenty wymienione w pkt 8.1.3.
9.4.3.      Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
9.4.4.      Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.
9.5.Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie  z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
9.6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.   
9.7.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.
9.8.Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie uzupełnienie, nadpisanie etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę w  przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.
9.9.Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w 1 oryginale. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:
 
Gmina Białe Błota
ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota
oraz opisane:
 
OFERTA
„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności elektrycznej dla inwestycji pn. modernizacja oraz budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Białe Błota”.
 
Nie otwierać przed dniem 19.03.2020 r. godz. 10:00
 
10.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
10.1. Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 19.03.2020 r., do godziny 10:00. Termin zostaje dotrzymany jedynie wówczas, gdy oferta przed wskazanym terminem dotrze do Zamawiającego. O terminie założenia oferty decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Zamawiającego.
10.2. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia.
10.3. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
10.4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie określonym w pkt 10.1.  
 
11.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
11.1. Cena oferty rozumiana jest jako całkowite ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy brutto, określona w formularzu ofertowym.
11.2. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o dane z Formularza ofertowego, wzór stanowi Formularz 2.1.
11.3. Formularz ofertowy, o którym mowa w pkt. 11.2. należy wypełnić ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w tym formularzu.
11.4. Jakakolwiek zmiana wprowadzona przez wykonawcę do formularza ofertowego, w szczególności w treści opisu, skutkować będzie odrzuceniem oferty.
11.5. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia oraz projekcie umowy. Cena brutto będzie podlegała ocenie w ramach przyjętego kryterium oceny ofert.
11.6. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) z uwzględnieniem obwiązującego podatku VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
11.7. Prawidłowe ustalenie podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, należy do obowiązków Wykonawcy.
11.8. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru i usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
 
12.  KRYTERIA OCENY OFERT
12.1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
12.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.
 
12.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.
12.5.Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
12.6.Warunki umowy określone zostały w projekcie umowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
12.7.Integralnymi załącznikami niniejszego zapytania są:
12.7.1.Wzór formularza ofertowego oraz wzory wymaganych oświadczeń,
12.7.2.Projekt umowy wraz z załącznikami,
12.8.Osoba prowadząca sprawę: w zakresie merytorycznym Sonia Topolewska, tel. 52 3239072, w zakresie procedury o udzielenie zamówienia publicznego Monika Dominikowska, tel. 52 3239064.
 
 
Załączniki:
1)      Umowa wraz z załącznikami,
2)      Formularz ofertowy,
3)      Wzory oświadczeń.


link do dokumentacji z postępowania na roboty budowlane:
http://bip.bialeblota.pl/index.php?app=przetargi&nid=10656&y=0&status=2


zapytanie ofertowe z załącznikami (141kB) zip

informacja z otwarcia ofert (309kB) pdf

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (370kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Monika Dominikowska (10 marca 2020)
Opublikował: Monika Dominikowska (10 marca 2020, 10:12:43)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (1 kwietnia 2020, 09:12:24)
Zmieniono: informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 269