Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia dotyczącego podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

                                                                                                       Białe Błota, dnia 2013-01-30
 
 
GPR.6831.102.12
Obwieszczenie
w sprawie  zawiadomienia dotyczącego podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
                                                          
 
Zawiadomienie
 
 
W związku z zamiarem wydania decyzji zatwierdzającej projekt podziału działki nr 124  położonej w obrębie ewidencyjnym Murowaniec, gm. Białe  Błota, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi  księgę wieczystą nr BY1B/00025586/9, zgodnie z art. 10 § 1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071),                      
zawiadamiam
że Stronom będącym uczestnikami tego postępowania zostaną udostępnione zebrane materiały przez okres siedmiu dni licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w Urzędzie Gminy Białe Błota, przy ulicy Guliwera 13, pok. 6 w godz. od 8,00-1600,  w celu wypowiedzenia się lub dostarczenia do zebranych materiałów dodatkowych dowodów mogących mieć wpływ na treść przygotowywanej decyzji.
Pouczenie:
W razie nie zgłoszenia się Stron w wyznaczonym terminie, okoliczność wynikające z art. 10 § 1 K.p.a. uznaje się za spełnioną.
         
            Niniejsze zawiadomienie ogłasza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota, na stronie internetowej Urzędu Gminy Białe Błota, oraz w prasie o zasięgu lokalnym.
 

metryczka


Wytworzył: Andrzej Świstowski (5 lutego 2013)
Opublikował: Filip Rybacki (5 lutego 2013, 09:05:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2274