NULL string(0) ""

Uchwała nr RGK.0007.56.2016Rady Gminy Białe Błotaz dnia 23 maja 2016 w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 443, poz. 774, poz. 1265, poz. 1434, poz. 1713, poz. 1777, poz. 1830 i poz. 1890) uchwala się co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.56.2016
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 23 maja 2016


w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 443, poz. 774, poz. 1265, poz. 1434, poz. 1713, poz. 1777, poz. 1830 i poz. 1890) uchwala się co następuje:


§ 1. Uchwala się studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota wraz z załącznikami:
1)tekst studium zawierający uwarunkowania oraz kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy i uzasadnienie przyjętych rozwiązań stanowiący załącznik nr 1,
2)rysunek studium gminy w skali 1:15 000 stanowiący załącznik nr 2,
3)rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag stanowiący załącznik nr 3.
§ 2. Traci moc uchwała nr XLVI/504/2010 Rady Gminy Białe Błota z 28 maja 2010r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota
 
Jacek GrzywaczUzasadnienie

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.105.2014 z dnia  28 sierpnia 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota.
Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium wskazuje jednoznacznie, że zmiana dotyczy całego obszaru gminy Białe Błota, a przedmiotem zmiany studium jest dostosowanie zapisów studium do wymogów ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym. Wskazuje to załącznik graficzny do uchwały intencyjnej jak również ustalenia zawarte w tej uchwale. Zgodnie z powyższym, procedurę sporządzenia zmiany studium dokonano dla całego obszaru w granicach administracyjnych gminy Białe Błota.

W trakcie opracowania projektu studium spełnione zostały wymogi stawiane przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 118, poz. 1233).

Celem studium jest określenie  polityki przestrzennej  Gminy Białe Błota,   w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie jest aktem prawa miejscowego niemniej jest aktem obligatoryjnym i stanowi metryczną podstawę dla sporządzenia  i uchwalenia planów miejscowych. 

Zgodnie z art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wykonano wymagane czynności  proceduralne związane z przystąpieniem do prac nad studium.

Procedura sporządzenia studium została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w przepisach odrębnych. 

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione.


Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota
 
Jacek Grzywacz
Załączniki:Załączniki
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (30 maja 2016, 11:14:35)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (30 maja 2016, 13:51:48)
Zmieniono: formatowanie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4293