Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 35) starsze karty »
numer wpisu:

30/2020

data: 24 listopada 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: „Budowa magistrali wodociągowej w ulicy Łowieckiej i Zagajnikowej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota, dz. o nr ewid. 119/2, 192 i 101/3 obręb Ciele”
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Białe Błota

numer wpisu:

29/2020

data: 19 listopada 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Wniosek o decyzje środowiskową dla inwestycji pn. „Budowa pompowni III stopnia na terenie SUW w Łochowie wraz z adaptacją istniejącej infrastruktury na działce o nr ewid. 246/11 w m. Łochowo, gm. Białe Błota”
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Białe Błota

numer wpisu:

28/2020

data: 13 listopada 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Zawiadomienie do Stron postępowania o możliwości zapoznania się z materiałem w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. "„Rozbudowa drogi gminnej nr 051789C ulica Zagajnikowa w Prądkach i ulica Farmerska w Cielu odcinek I około 1,8 km oraz drogi gminnej nr 050643C ulica Osiedle w Cielu odcinek II około 0,4 km”
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Białe Błota

numer wpisu:

27/2020

data: 12 października 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Dot. decyzji środowiskowej dla "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 128/9 w miejscowości Łochowo, gmina Białe Błota"
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Białe Błota

numer wpisu:

26/2020

data: 29 września 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji pn."Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji i warsztatu napraw pojazdów, na działce o nr ewid. 168/50, m. Lisi Ogon"
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Białe Błota

numer wpisu:

25/2020

data: 29 września 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji pn."Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji i warsztatu napraw pojazdów, na działce o nr ewid. 168/50, m. Lisi Ogon"
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Białe Błota

numer wpisu:

24/2020

data: 25 sierpnia 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji pn.„Rozbudowa drogi gminnej nr 051789C ulica Zagajnikowa w Prądkach i ulica Farmerska w Cielu odcinek I około 1,8 km oraz drogi gminnej nr 050643C ulica Osiedle w Cielu odcinek II około 0,4 km”
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Białe Błota

numer wpisu:

23/2020

data: 21 sierpnia 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. "Budowa zespołu hal magazynowo - dystrybucyjnych z wewnętrznym układem komunikacyjnym i towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Przyłęki przy ul. Biznesowej..." - do Stron postępowania
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Białe Błota

numer wpisu:

22/2020

data: 21 sierpnia 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. "Budowa zespołu hal magazynowo - dystrybucyjnych z wewnętrznym układem komunikacyjnym i towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Przyłęki przy ul. Biznesowej..." do wiadomości publicznej
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Białe Błota

numer wpisu:

21/2020

data: 12 sierpnia 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji pn."Budowa 63 budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz dróg wewnętrznych na działkach o nr ewid. 39 i 61/1 w m. Prądki, gm. Białe Błota"
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Białe Błota

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 35) starsze karty »