Uchwała nr RGK.0007.134.2018Rady Gminy Białe Błotaz dnia 21 grudnia 2018w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości ŁochowoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zmianami poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), uchwala się co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.134.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 21 grudnia 2018


w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zmianami poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), uchwala się co następuje:


   § 1. Nadać nazwę „Zielona Dolina” ulicy w miejscowości Łochowo, gmina Białe Błota stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 80/12 zgodnie z oznaczeniem na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

   § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.  

   § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


                             

                                                          Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota                                                                      Bronisław Balcerowski 
Załącznik do uchwały Nr RGK.0007.134.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 21 grudnia 2018 r.
plik do pobrania (89kB) pdf
                                                     UZASADNIENIE

Do tut. Urzędu wpłynął wniosek właścicieli nieruchomości położonej w rejonie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 80/12 w miejscowości Łochowo, gmina Białe Błota o nadanie nazwy ulicy przedmiotowej działce. Mając powyższe na uwadze zwrócono się do Sołtysa Łochowa o zaopiniowanie nazwy ulicy "Zielona Dolina" dla działki nr 80/12, obręb ewid. Łochowo, gm. Białe Błota, będącej własnością Gminy Białe Błota. Do tut. Urzedu wpłynęła pozytywna opinia Sołtysa miejscowości Łochowo dla ww. nazwy. W związku z powyższym, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zmianami poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432.) podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

                                                             Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


                                                                         Bronisław Balcerowski

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2019 r., poz. 68 z dnia 3.01.2019 r.  

metryczka


Opublikował: Dominika Kowalska (2 stycznia 2019, 11:41:29)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (13 maja 2019, 10:33:37)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 457