Uchwała nr RGK.0007.135.2018Rady Gminy Białe Błotaz dnia 21 grudnia 2018w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lisi OgonNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zmianami poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), uchwala się co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.135.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 21 grudnia 2018


w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lisi Ogon

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zmianami poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), uchwala się co następuje:


     § 1. Nadać nazwę „Leśny Zakątek” ulicy w miejscowości Lisi Ogon, gmina Białe Błota stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 29/35 zgodnie z oznaczeniem na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.

      § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
                                                          Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota
                                                             

                                                                       Bronisław Balcerowski
Załącznik do uchwały Nr RGK.0007.135.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 21 grudnia 2018 r.
plik do pobrania (139kB) pdf
                                                        UZASADNIENIE

Do tut. Urzędu wpłynął wniosek właściciela nieruchomości położonej w rejonie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 29/35 w miejscowości Lisi Ogon, gmina Białe Błota o nadanie nazwy ulicy przedmiotowej działce. Mając powyższe na uwadze zwrócono się do Sołtysa Lisiego Ogona o zaopiniowanie nazwy ulicy "Leśny Zakątek" dla działki nr 29/35, obręb ewid. Lisi Ogon, gm. Białe Błota, będącej własnością Gminy Białe Błota. Do tut. Urzedu wpłynęła pozytywna opinia Sołtysa miejscowości Lisi Ogon dla ww. nazwy. W związku z powyższym, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zmianami poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432.) podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.                                                          Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota
                                                               

                                                                      Bronisław Balcerowski

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2019 r., poz. 69 z dnia 3.01.2019 r.  metryczka


Opublikował: Dominika Kowalska (2 stycznia 2019, 12:30:26)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (13 maja 2019, 10:32:25)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 461