Uchwała nr RGK.0007.142.2018Rady Gminy Białe Błotaz dnia 31 grudnia 2018w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z zm., poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 263 ust. 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmian.), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.142.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 31 grudnia 2018


w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z zm., poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 263 ust. 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmian.), uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 oraz określa ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym, zgodnie z załącznikiem do niniejszej Uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków określonych w § 1 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych i bieżących, według treści załącznika do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


                                   Bronisław BalcerowskiZałącznik do uchwały Nr RGK.007.142.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 31 grudnia 2018 r.

plik do pobrania 1 (478kB) pdfuzasadnienie

Kwotę 1 271 687,83 zł przyjmuje się jako wydatki niewygasające z końcem 2018 roku. Szczegółowe uzasadnienie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej na poszczególne zadania przedstawia się następująco: 

W Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Rozdz. 01008 – Melioracje wodne – kwotę 45 000,01 zł pozostawia się jako wydatki niewygasające z upływem 2018 roku, są to wydatki bieżące przeznaczone na:

  1. Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Białe Błota”

w kwocie: 45 000,01 zł 

Uzasadnienie

W związku z opóźnieniem w realizacji umowy zawartej w dniu 20 maja 2018 r. Nr OR.2721.48.2018 na konserwację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Białe Błota, termin wykonania robót upłynął w dniu 15 listopada 2018 r. i roboty nie zostały wykonane ze względu na warunki atmosferyczne. Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie tego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2018. Ostateczny termin realizacji i rozliczenia zadania ustala się do 30 czerwca 2019 r.

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - kwotę 1 166 069,84 zł pozostawia się jako wydatki niewygasające z upływem 2018 roku, są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

  1. Projekt i budowa ul. Okopowej w Łochowie”

w kwocie: 29 293,68 zł

Uzasadnienie

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu
18 kwietnia 2018 r., Gmina Białe Błota, zawarła z Pracownią Projektowo-Konsultingową „WALCZAK-PROJEKT”, z siedzibą przy ul. Gnieźnieńskiej 1E, 88-400 Żnin, Umowę
Nr ZPI.272.25.2018.ZP2, na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Okopowej w Łochowie, na kwotę 29 293,68 zł, z terminem realizacji do dnia
17 listopada 2018 r. Na okoliczność koniecznego przeprojektowania rozwiązań odprowadzenia wód opadowych oraz podziału nieruchomości, na której realizowana ma być inwestycja, w dniu 15 października 2018 r. przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy sporządzili Protokół konieczności wydłużający termin realizacji powyższego zadania do dnia 31 maja 2019 r. Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie tego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2018.

  1. Przebudowa ul. Gościnnej w Łochowie”

w kwocie: 44 501,40 zł

Uzasadnienie

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu
16 lipca 2018 r., Gmina Białe Błota, zawarła z Pracownią Projektowo-Konsultingową „WALCZAK-PROJEKT”, z siedzibą przy ul. Gnieźnieńskiej 1E, 88-400 Żnin, Umowę
Nr ZPI.272.62.2018.ZP2, na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Gościnnej w Łochowie, na kwotę 44 501,40 zł, z terminem realizacji do dnia
15 listopada 2018 r. W związku z przedłużającymi się procedurami w uzyskaniu uzgodnień branżowych, dotyczących usunięciu kolizji z urządzeniami podziemnymi, w dniu 15 października 2018 r. przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy sporządzili Protokół konieczności wydłużający termin realizacji powyższego zadania do dnia 31 maja 2019 r. Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie tego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2018.

  1. Budowa ul. Brzozowej w Łochowie”

w kwocie: 357 250,00 zł

Uzasadnienie

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na budowę
ul. Brzozowej w Łochowie, Gmina Białe Błota, w dniu 07 listopada 2018 r., zawarła
z Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwem PROJ-BUD Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Bydgoszcz sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz (Lider), Przedsiębiorstwem „EL-KAJO” sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz (Partner), Umowę Nr ZPI.2720.100.2018.ZP1, na kwotę: 1 099 866,00 zł brutto z terminem realizacji do dnia 31 marca 2019 r. Rozliczenie za wykonane roboty budowlane zgodnie z umową miały odbywać się w terminach miesięcznych na koniec każdego miesiąca, na podstawie podpisanego protokołu odbioru robót wraz z kosztorysem powykonawczym. Wykonawca nie wystawił w br. żadnej faktury i jest zasadne przekazanie środków na wydatki niewygasające.

  1. Przebudowa ciągu ulic: ul. Borowikowa, Leśników, Jagodowa, Łososiowa, Grzybowa, Kurkowa w Łochowicach

w kwocie 414 622,06 zł

Uzasadnienie

Zamawiający podpisał i realizuje umowy w zakresie wykonania projektów oraz wykonania robót budowlanych na kwotę 414.622,06 zł., tj:

1) Umowa nr ZPI.272.99.2018.ZP2 z dnia 24.10.2018 r.

2) Umowa Nr ZPI.2720.34.2017.ZP1 z dnia 03.11.2017 r. oraz zlecenie z dnia 11.12.2018 r.

Z uwagi na warunki atmosferyczne, uniemożliwiające wykonanie robót budowlanych, realizacja tego zadania jest niemożliwa do zrealizowania przez Wykonawcę. Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie tego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2018.

  1. Projekt ul. Strusiej w Murowańcu”

w kwocie: 46 740,00 zł

Uzasadnienie

Zgodnie z zawartą Umową Nr ZPI.272.98.2018.ZP2 z dnia 24.10.2018 r., z Wykonawcą, termin opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy ul. Strusiej w Murowańcu, wyznaczono na dzień 14 grudnia 2018 r. W związku z utrudnieniami w uzyskaniu mapy do celów projektowych, Wykonawca pismem z dnia 28 listopada 2018 r., zwrócił się do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 30 stycznia 2019 r. Zamawiający wyraził zgodę na powyższe oraz zawarł aneks oraz protokół konieczności w dniu 14.12.2018 r. 

  1. Budowa zatok przystankowych na terenie gminy Białe Błota”

w kwocie: 18 819,00 zł

Uzasadnienie

Zgodnie z zawartym zleceniem Nr I.2721.48.2017 z dnia 17.07.2017 r. z Wykonawcą, termin realizacji ww. zadania wyznaczono na dzień 31.10.2017 r. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Bydgoszcz w zakresie lokalizacji zatok przystankowych, Wykonawca pismem z dnia 28 listopada 2018 r., zwrócił się po raz kolejny o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zlecenia do dnia 31 maja 2019 r. Zamawiający wyraził zgodę w formie pisemnej w dniu 07.12.2018 r.

  1. Projekt ulic w różnych miejscowościach-projekty ZRID”

w kwocie: 254 843,70 zł

Uzasadnienie

Gmina Białe Błota otrzymała od Wykonawców pisemne umotywowane wnioski dotyczące przedłużenia realizacji przedmiotu umowy do końca I kwartału 2019 r. W związku z tym, koniecznym staje się wprowadzenie powyższej inwestycji do wydatków niewygasających.

Dz. 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85295 Pozostała działalność § 4300 ,, remontu budynku Gminnego Centrum Kultury w Łochowie na potrzeby utworzenia i/lub wyposażenia placówki Senior+”

Kwota 1 230,00 zł ostateczny termin dokonania wydatku 30.06.2019 r.

Uzasadnienie

W dniu 5 grudnia 2018 r. została podpisana umowa z inspektorem nadzoru w specjalności ogólnobudowlanej na kwotę 1 230,00 zł. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 28 grudnia 2018 r. Inspektor nadzoru nie złożył faktury za wykonaną usługę. Faktura zostanie złożona w 2019 r. Zgodnie z umową termin płatności został określony do 30 dni od daty dostarczenia rachunku do siedziby zamawiającego. Zasadnym jest ujęcie wydatku 1 230,00 zł na wydatkach niewygasających.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 6050 ,, Przebudowa i termomodernizacja budynku po szkole podstawowej w Cielu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską ” na kwotę 21 317,98 zł ostateczny termin dokonania wydatku 30.06.2019 r.

Uzasadnienie

W dniu 5 listopada 2018 r. Gmina Białe Błota zawarła umowę z ZWiUK sp. z o.o. w Białych Błotach na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej na odcinku od wybudowanego zbiornika na nieczystości stałe do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Myśliwskiej w Cielu w ramach w/w zadania. Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru w dniu 3 grudnia 2018 r. Wyznaczono termin odbioru na dzień 11 grudnia 2018 r. Dokonano odbioru częściowego, potwierdzonego protokołem z dnia 11 grudnia 2018 r. Stwierdzono podczas odbioru brak zasilania przepompowni ścieków, co jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania instalacji odprowadzającej ścieki z budynku świetlicy. Przedmiot zamówienia nie został wykonany i nie ma możliwości wypłaty wynagrodzenia w roku 2018.

W Dz. 926 Kultura fizyczna, Rozdz. 92695 – Pozostała działalność - kwotę 38 070,00 zł pozostawia się jako wydatki niewygasające z upływem 2018 roku, są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

  1. Projekt boiska piłkarskiego w Cielu”

w kwocie: 38 070,00 zł

Uzasadnienie

Zgodnie z zawartą Umową Nr ZPI.272.81.2018.PRI2 z dnia 20.09.2018 r. z Wykonawcą, termin opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej wyznaczono na dzień 14.12.2018 r. Wykonawca pismem z dnia 29 listopada 2018 r., zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy do końca I kwartału 2019 r. Zamawiający wyraził zgodę na powyższe oraz zawarł aneks oraz protokół konieczności w dniu 14.12.2018 r., wydłużając termin realizacji ww. zadania do dnia 28.02.2019 r. Przedłużenie terminu jest zasadne i wynika z przyczyn zewnętrznych, niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego. Niezbędne jest również dokonanie aktualizacji mapy do celów projektowych.
                                  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


                                   Bronisław BalcerowskiUchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dominika Kowalska (7 stycznia 2019, 11:58:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 790