NULL string(0) ""

Uchwała nr II/16/2002Rady Gminy Białe Błotaz dnia 9 grudnia 2002w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.Na podstawie art.18,ust.2,pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z 1996r.Nr 13,poz.74 z póź.zm)w związku z art.10 ust.1 i art. 12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U z 2002r.Nr 9,poz.84 z późn.zm)

Uchwała nr II/16/2002
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 9 grudnia 2002


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art.18,ust.2,pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z 1996r.Nr 13,poz.74 z póź.zm)w związku z art.10 ust.1 i art. 12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U z 2002r.Nr 9,poz.84 z późn.zm)


Rada Gminy
uchwala , co następuje:

§  1

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu ;
  a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                            212,00 zł
  b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie                          265,00 zł
  c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                               318,00 zł

2. od samochodów ciężarowych  z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem pneumatycznym uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
  a)   o liczbie osi   -  2
  - równa lub wyższa niż 12 ton, a mniejsza niż 14 ton    130,00 zł
  - równa lub wyższa niż 14 ton, a mniejsza niż 15 ton    360,00 zł
  - równa lub wyższa niż 15 ton                                     507,00 zł

  b)  o liczbie osi    -  3
  - równa lub wyższa niż 12 ton, a mniejsza niż 17 ton    130,00 zł
  - równa lub wyższa niż 17 ton, a mniejsza niż 19 ton    227,00 zł
  - równa lub wyższa niż 19 ton, a mniejsza niż 21 ton    465,00 zł
  - równa lub wyższa niż 21 ton, a mniejsza niż 23 ton    604,00 zł
  - równa lub wyższa niż 23 ton, a mniejsza niż 25 ton    930,00 zł
  - równa lub wyższa niż 25 ton                                  1.000,00 zł

  c)  o liczbie osi 4 i więcej
  - równa lub wyższa niż 12 ton, a mniejsza niż 25 ton    604,00 zł
  - równa lub wyższa niż 25 ton, a mniejsza niż 27 ton    613,00 zł
  - równa lub wyższa niż 27 ton, a mniejsza niż 29 ton    956,00 zł
  - równa lub wyższa niż 29 ton, a mniejsza niż 31 ton 1.517,00 zł
  - równa lub wyższa niż 31 ton                                 1.550,00 zł

3. od samochodów ciężarowych  z innym zawieszeniem osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej ;
  a)   o liczbie osi   -  2
  - równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 14 ton    360,00 zł
  - równej lub wyższej niż 14 ton, a mniejszej niż 15 ton    507,00 zł
  - równej lub wyższej niż 15 ton                                  1.149,00 zł

  b)  o liczbie osi    -  3
  - równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 17 ton    226,00 zł
  - równej lub wyższej niż 17 ton, a mniejszej niż 19 ton    465,00 zł
  - równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 21 ton    604,00 zł
  - równej lub wyższej niż 21 ton, a mniejszej niż 23 ton    930,00 zł
  - równej lub wyższej niż 23 ton, a mniejszej niż 25 ton 1.446,00 zł
  - równej lub wyższej niż 25 ton                                  1.500,00 zł

  c)  o liczbie osi    -  4
  - równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton    612,00 zł
  - równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 27 ton    956,00 zł
  - równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton 1.517,00 zł
  - równej lub wyższej niż 29 ton, a mniejszej niż 31 ton 2.251,00 zł
  - równej lub wyższej niż 31 ton                                  2.350,00 zł

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych  do używania  włącznie z naczepą lub przyczepą  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
  - od 3,5 tony, a poniżej 12 ton                         318,00 zł
 
5. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych  do używania  włącznie z naczepą lub przyczepą  z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

  a)   o liczbie osi   -  2
  - równej lub wyższej niż 12 ton ,a mniejszej niż 25 ton    243,00 zł
  - równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 31 ton    514,00 zł
  - równej lub wyższej niż 31 ton                                  1.223,00 zł

  b)  o liczbie osi    -  3
  - równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton 1.143,00 zł
  - równej lub wyższej niż 41 ton                                  1.492,00 zł

6. od ciągników siodłowych i balastowych  przystosowanych do używania włącznie z  naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

  a)   o liczbie osi   -  2
  - równej lub wyższej niż 12 ton ,a mniejszej niż 18 ton      35,00 zł
  - równej lub wyższej niż 18 ton ,a mniejszej niż 25 ton    440,00 zł
  - równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 31 ton    843,00 zł
  - równej lub wyższej niż 31 ton                                  1.778,00 zł

  b)  o liczbie osi    -  3
  - równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton 1.581,00 zł
  - równej lub wyższej niż 41 ton                                  2.339,00 zł

7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę  całkowitą   od 7 ton i poniżej 12 ton ,z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
  - od 7 ton i poniżej 12 ton                                          212,00 zł

8. przyczepy i naczepy z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej  zespołu pojazdów ;
  a) o liczbie osi   -  1
  - równej lub wyższej niż 12 ton ,a mniejszej niż 18 ton    163,00 zł
  - równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton    293,00 zł
  - równej lub wyższej niż 25 ton                                     350,00 zł

  b) o liczbie osi    -  2
  - równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 28 ton    193,00 zł
  - równej lub wyższej niż 28 ton ,a mniejszej niż 33 ton    562,00 zł
  - równej lub wyższej niż 33 ton ,a mniejszej niż 38 ton    780,00 zł
  - równej lub wyższej niż 38 ton                                  1.054,00 zł

  c) o liczbie osi   -  3
  - równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 38 ton    621,00 zł
  - równej lub wyższej niż 38 ton                                     864,00 zł

9. od przyczep i naczep z innym zawieszeniem osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
  a) o liczbie osi   -  1
  - równej lub wyższej niż 12 ton ,a mniejszej niż 18 ton      27,00 zł
  - równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton    294,00 zł
  - równej lub wyższej niż 25 ton                                     515,00 zł

  b) o liczbie osi    -  2
  - równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 28 ton    284,00 zł
  - równej lub wyższej niż 28 ton ,a mniejszej niż 33 ton    780,00 zł
  - równej lub wyższej niż 33 ton ,a mniejszej niż 38 ton 1.185,00 zł
  - równej lub wyższej niż 38 ton                                  1.472,00 zł

  c) o liczbie osi   -  3
  - równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 38 ton    864,00 zł
  - równej lub wyższej niż 38 ton                                  1.109,00 zł

10. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia
  - do 15 miejsc                                                            318,00 zł
  - powyżej 15 miejsc do 30 miejsc                                  689,00 zł
  - powyżej 30 miejsc                                                  1.378,00 zł


§  2

Dla pojazdów określonych w § 1 ust.1, 4, 7, 10 wyprodukowanych w 1995 roku i później  posiadających certyfikat EURO 1, 2 lub 3  stawki podatku obniża się odpowiednio:
        -  certyfikat EURO 1    -  10 %
        -  certyfikat EURO 2    -  20 %
        -  certyfikat EURO 3    -  30 %

§  3

Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe stanowiące własność gminy Białe Błota i wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb jednostek budżetowych.

§  4

      
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§  5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dania ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą od 1 stycznia  2003r i ma zastosowanie w roku podatkowym 2003.

 


Przewodniczący
Rady Gminy


Stanisław Marks

 

metryczka


Opublikował: Filip Dobiszewski (27 października 2003, 12:08:55)

Ostatnia zmiana: Filip Dobiszewski (27 października 2003, 12:30:30)
Zmieniono: literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3094