Uchwała nr RGK.0007.139.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 listopada 2013zmieniająca uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594) w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.139.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 listopada 2013


zmieniająca uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594) w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr RGK.0007.117.2013 z dnia 31 października 2013 r., w sprawie 
zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania 
skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota, § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"§ 2.1. Komisja dokona analizy podnoszonych przez skarżącą zarzutów w terminie do dnia 15 grudnia 2013 roku."
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

Uzasadnienie
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2013 r. rozpatrywała skargę p. Marcina Gorzkowskiego. W trakcie spotkania członkowie Komisji jednogłośnie zdecydowali, że aby rozstrzygnąć skargę niezbędna jest obecność skarżącego. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wysłał zaproszenie na najbliższe posiedzenie Komisji do p. Marcina Gorzkowskiego. 
W związku z powyższym Komisja Rewizyjna postanowiła zwrócić się z wnioskiem do Rady Gminy o przedłużenie terminu rozpatrzenia przedmiotowej skargi. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Natalia Zielińska (6 grudnia 2013, 08:35:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1388