Uchwała nr RGK.0007.152.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 19 grudnia 2013w sprawie  rozpatrzenia skargi ................... na działalność Wójta Gminy Białe Błota.*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.: poz. 645 i poz. 1318) w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.152.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 19 grudnia 2013


w sprawie  rozpatrzenia skargi ................... na działalność Wójta Gminy Białe Błota.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.: poz. 645 i poz. 1318) w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267) uchwala się, co następuje:


§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota złożonej przez .................. i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota w sprawie zarzutów podniesionych w skardze, Rada Gminy Białe Błota: 
1) uznaje skargę za bezzasadną w części dotyczącej udostępnienia informacji publicznej, z przyczyn określonych w uzasadnieniu. 
2) pozostawia skargę bez rozpatrzenia w części dotyczącej sporządzenia notatki służbowej, z przyczyn określonych w uzasadnieniu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy, zobowiązując go do przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

Uzasadnienie
Komisja Rewizyjna na posiedzeniach w dniach 22 listopada 2013 r., i 10 grudnia 2013 r. rozpatrywała skargę ............................... 
Na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2013 r. Komisja zapoznała się z dokumentacją w sprawie i wyjaśnieniami pracowników Urzędu Gminy. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej na wniosek wszystkich członków wysłał zaproszenie na kolejne spotkanie do skarżącego. Pan ................... w dniu 10 grudnia 2013 r, nie przybył na posiedzenie. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna wnioskuje o pozostawienie skargi w części dotyczącej sporządzenia notatki służbowej bez rozpatrzenia, gdyż nie było możliwości spotkania ze skarżącym w terminie wyznaczonym przez Komisję i skonfrontowania wyjaśnień pracowników Urzędu Gminy z panem ..................................... 
W części dotyczącej sporządzenia notatki służbowej Komisja Rewizyjna uznaje skargę za bezzasadną, gdyż dokumenty, o które wnioskował skarżący zostały przygotowane w ustawowym terminie. 
Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

* uchwała traci moc w związku z uchwałą nr RGK.0007.28.2014 Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 lutego 2014 w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.14.2013 na działalność Wójta Gminy Białe Błota.

metryczka


Opublikował: Natalia Zielińska (31 grudnia 2013, 11:49:26)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (6 marca 2014, 11:21:48)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1295