Uchwała nr RGK.0007.141.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 19 grudnia 2013w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2014-2022. Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmian. ) art. 18, ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz.594 i poz. 645 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.141.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 19 grudnia 2013


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2014-2022.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmian. ) art. 18, ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz.594 i poz. 645 ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Białe Błota na lata 2014-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2022, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2016, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy Białe Błota do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnić Wójta Gminy Białe Błota do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta Gminy Białe Błota do przekazania upoważnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3, ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2.       

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr RGK.0007.2.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2013-2020 zmieniona:
- Zarządzeniem Nr SG.0050.5.2013 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 18 lutego 2013 r.
- Uchwałą Nr RGK.0007.31.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 marca 2013 r.
- Zarządzeniem Nr SG.0050.22.2013 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 16 kwietnia 2013 r.
- Uchwałą Nr RGK.0007.55.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 maja 2013 r.
- Uchwałą Nr RGK.0007.58.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2013 r. 
- Zarządzeniem Nr SG.0050.57.2013 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 10 lipca 2013 r.
- Uchwałą Nr RGK.0007.80.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 sierpnia 2013 r. 
- Zarządzeniem Nr SG.0050.65.2013 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 10 września 2013 r.
- Zarządzeniem Nr SG.0050.68.2013 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 września 2013 r.
- Uchwałą Nr RGK.0007.97.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013 r. 
- Zarządzeniem Nr SG.0050.79.2013 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 27 listopada 2013 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota
Henryk Sykut
Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Białe Błota na lata 2014-2022

Zgodnie z art. 227, ust. 1 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białe Błota została opracowana na lata 2014-2022. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową wynika bezpośrednio z okresu na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne. Prognoza kwoty długu stanowi część wieloletniej prognozy finansowej i została sporządzona na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania i obejmuje lata 2014-2022.
Wieloletnia prognoza finansowa ma na celu przeprowadzenie oceny sytuacji finansowej gminy przez organy gminy jak również przez innych zainteresowanych. Jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego. Powinna odzwierciedlać kierunki i plany rozwoju Gminy. 

WPF obejmuje prognozę kwoty długu, która stanowi załącznik nr 1 oraz wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć, który stanowi załącznik nr 2.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest bardziej realna, jeśli jest sporządzona w oparciu o wielkości występujące w latach poprzednich. Do celów opracowania WPF przeprowadzono analizę dochodów i wydatków w latach 2008-2013. Dochody bieżące od roku 2008 do 2013 wzrosły o 51,00 %, natomiast wydatki bieżące o 81 %. Wzrosła również liczba osób zameldowanych o około 3 tysiące osób.
WPF określa dla każdego roku objętego prognozą:
Dochody ogółem, z tego:
dochody bieżące, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 
dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku i środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
Wydatki ogółem, z tego:
wydatki bieżące, w tym:
   -  na projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
      oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie 
      Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
   - na obsługę długu,
   - na wynagrodzenia i pochodne, 
   - związane z funkcjonowaniem organów JST,
   - wydatki bieżące objęte limitem art. 226, ust. 4 ufp, 
b)     wydatki majątkowe, w tym:
   -  na projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
      oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie 
      Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 
   - wydatki majątkowe objęte limitem art. 226, ust. 4 ufp, 
       3)   Wynik budżetu,
       4)   Przeznaczenie nadwyżki lub źródła sfinansowania deficytu,
       5)   Przychody i rozchody,
       6)   Kwota długu,
       7)   Wyliczenie indywidualnego wskaźnika zadłużenia oraz relację, o której mowa w art. 243 
             ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
       8)   Kwoty nadwyżki planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą i jej  
              przeznaczenie.

Dane historyczne

Dochody ogółem w roku 2008 wynosiły 43 935 709,56 zł, w roku 2009 - 46 115 818,73 zł, o 14,96 % większe niż w roku poprzednim, w roku 2010 – 50 771 696,19 zł, o 10,10% więcej niż w 2009 r. w roku 2011 – 52 241 820,63 zł, o 2,90 % większe od roku poprzedniego, w roku 2012 – 59 740 536,98 zł, o 14,35 % więcej niż w roku 2011, w roku 2013 wg. stanu na dzień 30 września – 68 999 365,00 zł o 15,50 % więcej niż w roku poprzednim.
Wydatki ogółem w roku 2008 wynosiły 44 007 805,22 zł, w roku 2009 – 56 022 550,17 zł i były wyższe o 27,3 % od roku ubiegłego, w roku 2010 – 54 754 057,76 zł stanowiły 97,73 % wydatków 2009 r. 
w roku 2011 - 58 655 428,88 zł, wyższe o 7,12 % od roku ubiegłego, w roku 2012 – 65 194 421,77 zł, wyższe o 11,15 % od roku poprzedniego, w roku 2013  wg. stanu na dzień 30 września 71 599 365,00 zł o 9,82 % większe niż w 2012 r.

Prognozowane wielkości dochodów oraz planowanych wydatków na poszczególne lata przedstawia się następująco:

Prognoza 2014 rok 

1. Dochody ogółem w wysokości 73 482 000,00 zł, w tym:
a/ dochody bieżące 61 183 177,00 zł, stanowią 83,27 % dochodów ogółem
b/ dochody majątkowe 12 298 823,00 zł, stanowią 16,73% dochodów ogółem.
Na dochody majątkowe składają się dochody:
a/ uzyskane ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 1 500 000,00 zł, planowane dochody pochodzić będą ze zbycia działek budowlanych w miejscowościach Kruszyn Krajeński 2,500 ha, Łochowice 0,4800 ha w cenach osiągniętych w przetargach. 
b/ środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej wysokości 10 138 823,00 zł związane z realizacją zadań inwestycyjnych :
-  ,,Budowa nawierzchni ul. Żołędziowej, ul. Jodłowej, ul. Wrzosowej, ul. Bydgoskiej w Zielonce – etap II”  100 000,00 zł,
-  ,, Internet dla wszystkich – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białe Błota ”  
      2 692 000,00 zł, 
-  ,, Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap II ” 7 346 823,00 zł,
c/  dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w kwocie 660 00,00 zł zadania pn. ,, Projekt i budowa
     kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ulic Hebanowa, Bazaltowa, Epokowa, Arlekina, 
     Herbowa i Alpejska w Białych Błotach ”, 

Prognozowane dochody ogółem na 2014 r. są wyższe o 106,82 %  od planowanych na III kwartał 2013 r. 
Dochody bieżące to podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ( PDOF i PDOP ), subwencje ogólne w tym subwencja oświatowa, dochody z majątku gminy oraz dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych.
Wzrost dochodów bieżących jest skutkiem wzrostu stawek podatkowych jak i podstawy opodatkowania. Wzrost podstawy opodatkowania jest wynikiem dynamicznie rozwijającego się budownictwa mieszkaniowego i związanego z działalnością gospodarcza, przeprowadzanymi kontrolami podatkowymi w terenie. Planowane wpływy z podatku od nieruchomości na 2014 r. są wyższe o 6,85 % w stosunku do planu na III kwartał 2013 r.
Gmina bardzo szybko i dynamicznie się rozwija,  wzrasta liczba zameldowanych mieszkańców, zwiększa się też liczba dzieci w szkołach.

2. Wydatki ogółem w wysokości 75 646 442,00 zł,  w tym: 
a/ wydatki bieżące 50 820 006,00 zł, stanowią 67,18 % wydatków ogółem,
b/ wydatki majątkowe 24 826 436,00 zł, stanowią 32,82 % wydatków ogółem.
Wydatki majątkowe dotyczą : 
a/ zadań kontynuowanych :
- Projekt i budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ulic Hebanowa, Bazaltowa, Epokowa, 
  Arlekina, Herbowa i Alpejska w Białych Błotach, 
- Projekt i budowa jezdni i chodników ul. Świerkowej, Łąkowej, Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim
- Projekt i budowa ścieżki pieszo-rowerowej Łochowo-Łochowice,
- Projekt i budowa głównych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy w sołectwie Zielonka ul.  
   Żołędziowa, ul. Jodłowa, ul. Wrzosowa, ul. Bydgoska, 
- Projekt i budowa nawierzchni ul. Kanałowej i Spokojnej w Łochowicach,
- Projekt i budowa ścieżki pieszo-rowerowej Łochowo-Łochowice,
- Zakup gruntów,
- Internet dla wszystkich – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białe Błota,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon,
- Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap II,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap III,

b/ zadań nowo rozpoczętych:
- Projekt ul. Czerskiej w Białych Błotach,
- Zakup serwera z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy Białe Błota,
- Zakup zestawów tablic interaktywnych dla szkół,
- Zakup 3 zestawów komputerowych na potrzeby GOPS,
- Projekt i budowa oświetlenia dróg na terenie gminy,
- Budowa systemu monitoringu w sołectwach Przyłęki, Zielonka i Białe Błota,
- Budowa zadaszonej altany wraz ze sceną w sołectwie Lisi Ogon,
- Rozbudowa placu zabaw w Łochowicach,
- Zakup zestawu sprawnościowego dla dorosłych z sołectwa Lisi Ogon,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej w Łochowie,
- Budowa świetlicy w Cielu w budynku byłej szkoły ul. Kościelna,
- Projekt i budowa nawierzchni ul. Kaplicznej w Białych Błotach,
- Projekt i budowa nawierzchni ul. Ślesińskiej w Łochowicach,
- Budowa chodnika wzdłuż ul. Dębowej w Łochowie II etap,
- Projekt i budowa oświetlenia ul. Wilczej wraz z zatoką autobusową w Łochowicach,

W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się wydatki :
- na obsługę długu w kwocie 2 300 000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 24 499 053,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST w kwocie 5 100 000,00 zł, 
3. Wynik budżetu kształtuje się na poziomie ujemnym i wynosi 2 164 442,00 zł.
4. Planowany deficyt w wysokości 2 164 442,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu 
    zaciągnięcia pożyczki w kwocie 2 164 442,00 zł.
5. Kwota przychodów związana z zaciągnięciem kredytów i pożyczek planowana jest w wysokości 
    7 998 794,00 zł.
6. Rozchody związane ze spłatą zobowiązań będą wynosić 5 834 352,00 zł,
7. Prognozowana kwota długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2014 r. będzie kształtowała się na poziomie 36 135 574,79 zł.

Począwszy od 2014 r. każda gmina musi ustalić indywidualny wskaźnik zadłużenia. Wskaźnik liczony jest na podstawie wielkości wynikających ze sprawozdań z trzech ostatnich lat.
Relacja danego roku budżetowego tj. spłata rat pożyczek, kredytów i odsetek do dochodów ogółem musi być mniejsza lub równa średniej arytmetycznej z obliczonych trzech kolejnych lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.
Relacja roku 2014 wynosi 11,07 % <  a średnia arytmetyczna z trzech kolejnych lat wynosi 15,78 %.
Przy nie dotrzymaniu wskaźnika ( relacja odwrotna ) Rada Gminy nie może uchwalić budżetu i WPF.
Prognoza 2015 r.

Dochody ogółem zostały zaplanowane w wysokości 67 040 000,00 zł, w tym bieżące 64 773 617,00 zł a majątkowe 2 266 383,00 zł w tym ze sprzedaży działek budowlanych 700 000,00 zł.  Dochody majątkowe  stanowią 3,38 % planu dochodów ogółem, natomiast dochody bieżące 96,62 %. W dochodach majątkowych zaplanowane są środki unijne w wysokości 1 566 383,00 zł ( budowa kanalizacji i skateparków ).
Wydatki ogółem zostały zaplanowane w kwocie 60 879 740,00 zł w tym bieżące 49 344 740,00 zł, a majątkowe w kwocie 11 535 000,00 zł. Wydatki majątkowe stanowią 18,95 % planu wydatków ogółem.
Budżet planuje się z nadwyżką w wysokości 6 160 260,00 zł.
W 2015 r. do spłaty rat kredytów i pożyczek jest kwota 6 160 260,00 zł i odsetek 2 324 000,00 zł.
Planowane przychody z kredytów to kwota 0 zł, a przewidywane zadłużenie na koniec roku będzie wynosiło 29 975 494,79 zł.
Relacja roku 2015 wynosi 12,66 % < średnia arytmetyczna z trzech kolejnych lat to 14,65 %.
Dochody bieżące to wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencje, dochody z mienia komunalnego oraz inne dochody.
Wzrost dochodów bieżących wynika ze wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych, naliczanej opłaty
adiacenckiej od wzrostu wartości nieruchomości w związku z podziałami nieruchomości, większych wpływów z PDOF oraz subwencji oświatowej. 
Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę  9 895 000,00 zł, źródłem sfinansowania będą środki Unii Europejskiej w kwocie 1 566 383,00 zł.  
W 2015 r. do sprzedaży przeznacza się grunty w następujących miejscowościach : Kruszyn Krajeński 0,3000 ha,  Łochowice 0,5000 ha w cenach osiągniętych w przetargach.
W 2015 r. Gmina będzie składała następne wnioski o dofinansowania zadań inwestycyjnych i bieżących.

Prognoza 2016 rok 

Dochody ogółem zostały zaplanowane w wysokości 66 470 000,00 zł, w tym bieżące 65 470 000,00 zł majątkowe 1 000 000,00 zł . Dochody majątkowe stanowią 1,51 % dochodów ogółem i pochodzić mają ze sprzedaży działek budowlanych w wysokości 1 000 000,00 zł.  
Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 60 118 233,00 zł, w tym majątkowe 7 940 000,00 zł i bieżące 52 178 233,00 zł i stanowią 86,80% planu wydatków ogółem. Budżet planuje się z nadwyżką budżetową w wysokości 6 351 767,00 zł.
W 2016 r. do spłaty rat kredytów i pożyczek jest kwota 6 351 767,00 zł oraz odsetek 2 882 000,00 zł.
Raty kredytów i pożyczek planuje się spłacać z nadwyżki budżetowej i po spłatach dług będzie wynosił 23 623 727,79 zł.
Relacja roku 2016 wynosi 13,89 % < średnia arytmetyczna z trzech kolejnych lat wynosi  18,37 %.
W 2016 r. do sprzedaży przeznacza się grunty w następujących miejscowościach : Kruszyn Krajeński 0,1500 ha,  Łochowice 0,3000 ha, Lisi Ogon 0,3000 ha w cenach osiągniętych w przetargach.

Prognoza 2017 rok

Dochody ogółem zostały zaplanowane w wysokości 68 520 000,00 zł, w tym bieżące 67 520 000,00 zł, majątkowe 1 000 000,00 zł. Dochody majątkowe stanowią 1,46 % i pochodzić będą ze sprzedaży działek budowlanych w kwocie 1 000 000,00 zł.  
Dochody ogółem są wyższe od 2016 r.  o  3,09 %. 
W 2017 r. do sprzedaży przeznacza się grunty w następujących miejscowościach : Kruszyn Krajeński 0,3500 ha,  Łochowice 0,3000 ha, Zielonka 0,1500 ha w cenach osiągniętych w przetargach.
Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 62 138 312,00 zł w tym bieżące 53 800 000,00 zł i majątkowe 8 338 312,00 zł, które stanowią 13,42 % wydatków ogółem.
Wydatki bieżące są o 3,11 % wyższe od roku 2016. Wydatki bieżące są przeznaczone na realizację zadań bieżących własnych, zleconych i powierzonych umowami. To wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone pracowników oświaty, pomocy społecznej, administracji, wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy (Rada Gminy i Wójt ), koszty utrzymania wszystkich obiektów, które nie generują dochodów,  
Budżet planuje się z nadwyżką budżetową w wysokości 6 381 688,00 zł.
W 2017 r. do spłaty rat kredytów i pożyczek jest kwota 6 381 688,00 zł i odsetek 2 800 000,00 zł 
Raty kredytów i pożyczek planuje się spłacać z nadwyżki budżetowej i po spłatach dług będzie wynosił 17 242 039,79 zł.
Relacja roku 2017 wynosi 13,40 % < średnia arytmetyczna z trzech kolejnych lat wynosi 20,57 %.

Prognoza 2018 rok

Dochody zostały zaplanowane w wysokości 70 170 000,00 zł, w tym bieżące 69 170 000,00 zł, i majątkowe 1 000 000,00 zł i stanowią 1,43 % . Dochody majątkowe pochodzić będą ze sprzedaży działek budowlanych w wysokości 1 000 000,00 zł. 
W 2018 r. do sprzedaży przeznacza się grunty w następujących miejscowościach : Kruszyn Krajeński 0,3000 ha,  Łochowice 0,2000 ha, Przyłęki 0,3000 ha w cenach osiągniętych w przetargach.
Wydatki ogółem zostały zaplanowane w kwocie 63 088 981,00 zł w tym wydatki bieżące 55 000 000,00 zł tj. 87,18 % wydatków ogółem i wydatki majątkowe 8 088 981,00zł które stanowią 12,82 % wydatków ogółem.
Wydatki bieżące są wyższe o 2,23 % od roku poprzedniego i jest to kwota 1 200 000,00 zł.
Wzrost wydatków bieżących wiąże się ze zwiększającymi się do realizacji zadaniami i jest to również w naszej gminie ze wzrostem liczby mieszkańców, większą liczbą dzieci w żłobkach, przedszkolach i szkołach.
Budżet planuje się z nadwyżką budżetową w wysokości 7 081 019,00 zł.
W 2018 r. do spłaty rat kredytów i pożyczek jest kwota 7 081 019,00 zł i odsetek 2 400 000,00 zł.
Raty kredytów i pożyczek planuje się spłacać z nadwyżki budżetowej i po spłatach dług będzie wynosił 10 161 020,79 zł.
Relacja roku 2018 wynosi 13,51 % < średnia arytmetyczna z trzech kolejnych lat wynosi 22,35 %.

Prognoza 2019 rok

Dochody ogółem zostały zaplanowane w wysokości 72 230 000,00 zł, w tym bieżące 71 230 000,00 zł, a majątkowe 1 000 000,00 zł  w tym ze sprzedaży działek budowlanych 1 000 000,00 zł.
W 2019 r. do sprzedaży przeznacza się grunty w następujących miejscowościach : Kruszyn Krajeński 0,3000 ha,  Łochowice 0,1500 ha, Zielonka 0,1500 ha, Murowaniec 0,0800 ha w cenach osiągniętych w przetargach.
Wydatki ogółem zostały zaplanowane w kwocie 67 674 337,00 zł w tym wydatki bieżące 57 000 000,00 zł i wydatki majątkowe 10 674 337,00 zł, które stanowią 15,78 % wydatków ogółem.
Budżet planuje się z nadwyżką budżetową w wysokości 4 555 663,00 zł.
W 2019 r. do spłaty rat kredytów i pożyczek jest kwota 4 555 663,00 zł i odsetki 1 890 712,00 zł.
Raty kredytów i pożyczek planuje się spłacać z nadwyżki budżetowej i po spłatach dług będzie wynosił  5 605 357,79zł.
Relacja roku 2019 wynosi 8,92 % < średnia arytmetyczna z trzech kolejnych lat wynosi 21,53 %.

Prognoza 2020 rok

Dochody zostały zaplanowane w wysokości 74 230 000,00 zł, w tym dochody bieżące 73 230 000,00 zł, a dochody majątkowe w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym ze sprzedaży mienia komunalnego 
1  000 00,00 zł.
W 2020 r. do sprzedaży przeznacza się grunty w następujących miejscowościach : Kruszyn Krajeński 0,3000 ha,  Przyłęki 0,2500 ha, Łochowo 0,2000 ha, w cenach osiągniętych w przetargach.
Wydatki ogółem w kwocie 71 540 420,00 zł w tym wydatki bieżące 59 000 000,00 zł stanowiące 82,47 % wydatków ogółem oraz wydatki majątkowe  13 540 420,00 zł, które stanowią 17,53 % wydatków ogółem. Wydatki inwestycyjne planuje się sfinansować z dochodów własnych. 
Budżet planuje się z nadwyżką budżetową w wysokości 2 689 580,00 zł.
W 2020 r. do spłaty rat kredytów i pożyczek jest kwota 2 689 580,00 zł i odsetki 1 000 000,00 zł
Raty kredytów i pożyczek planuje się spłacać z nadwyżki budżetowej i po spłatach dług będzie wynosił  2 915 777,79 zł.
Relacja roku 2020 wynosi 4,97 % < średnia arytmetyczna z trzech kolejnych lat wynosi 21,40 %.

Prognoza 2021 rok

Dochody ogółem zostały zaplanowane w wysokości 75 730 000,00 zł, z tego dochody bieżące 74 730 000,00 zł, a dochody majątkowe 1 000 000,00 zł w tym dochody ze sprzedaży majątku gminy 1 000 000,00 zł. Do sprzedaży zostaną przeznaczone grunty w miejscowościach Zielonka 01500 ha, Przyłęki 0,2000 ha,  Kruszyn Krajeński 02500 ha, a kwota dochodów zostanie pozyskana w wartościach uzyskany w przetargach.
Dochody bieżące stanowią 98,68 % dochodów ogółem , a dochody majątkowe to 1,32 % dochodów ogółem. Dochody ogółem są wyższe o 2,02 % od dochodów 2020 r. 
Wydatki ogółem zostały zaplanowane w wysokości 74 272 112,00 zł, z tego wydatki bieżące 61 500 000,00 zł, a wydatki majątkowe 12 772 112,00 zł. Źródłem sfinansowania wydatków   majątkowych są dochody własne. 
Budżet planuje się z nadwyżką w wysokości 1 457 888,00 zł.
W 2021 r. do spłaty rat pożyczek, kredytów jest kwota 1 457 888,00 zł i odsetki 500 000,00 zł.
Raty planuje się spłacać z nadwyżki i po spłatach dług będzie wynosił  1 457 889,79 zł.
Relacja roku 2021 wynosi 2,59 % < średnia arytmetyczna z trzech kolejnych lat wynosi 21,08 %.

Prognoza 2022 rok

Dochody ogółem zostały zaplanowane w wysokości 77 730 000,00 zł, z tego dochody bieżące 
76 480 000,00 zł, a dochody majątkowe 1 000 000,00 zł w tym dochody ze sprzedaży majątku gminy1 000 000,00 zł. Do sprzedaży zostaną przeznaczone grunty w miejscowościach Łochowice 0,2500 ha, Lisi Ogon 0,2500 ha, Kruszyn Krajeński 0,1500 ha, a kwota dochodów zostanie pozyskana w wartościach uzyskanych w przetargach.
Dochody bieżące stanowią 98,71 % dochodów ogółem , a dochody majątkowe to 1,29 % dochodów ogółem. Planuje się wzrost dochodów ogółem o 2,31 % dochodów 2021 r.
Wydatki ogółem zostały zaplanowane w wysokości 76 022 110,00 zł, z tego wydatki bieżące 63 300 000,00 zł,  a wydatki majątkowe 12 722 110,00 zł. Źródłem sfinansowania wydatków majątkowych są dochody własne.
Budżet planuje się z nadwyżką w wysokości 1 457 890,00 zł, która jest przeznaczona na spłaty zadłużenia.
W 2022 r. do spłaty rat pożyczek, kredytów jest kwota 1 457 889,79 zł i odsetki 300 000,00 zł.
W 2022 r. zostanie spłacone całe zadłużenie.
Relacja roku 2022 wynosi 2,27 % < średnia arytmetyczna z trzech kolejnych lat wynosi 20,13 %.
Prognozy budżetów od 2015-2022 są ostrożne. Od 2015 r. planowane są nadwyżki, które przeznacza się na spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. 
Środki na inwestycje stanowią wkład własny w realizację inwestycji, na które Gmina będzie pozyskiwała dofinansowania z różnych źródeł.
Gmina również będzie składała wnioski o dofinansowania zadań bieżących. 
Pracownicy Urzędu Gminy przeprowadzają kontrole podatkowe u osób fizycznych i prawnych (kontrola zgłoszonych budynków i budowli do opodatkowania) dają wymierne rezultaty w postaci wpływów podatkowych. Ścisła współpraca z Urzędami Skarbowymi - Dział Egzekucji również przyczyni się do zmniejszania zaległości.
 Przedsięwzięcia realizowane w latach 2014-2016
Objaśnienie do załącznika nr 2

Planowane wydatki w roku 2014 ujęte w załączniku nr 2 wyniosą 23 381 476,00 zł, 
w roku 2015 – 11 535 000,00 zł,  w roku 2016 – 7 940 000,00 zł. 
1.Budowa II etapu ul. Wierzbowej, Opalowej i św. R.Kalinowskiego w Murowańcu 
Łączne nakłady to kwota 1 700 000,00 zł
W roku 2014 zostanie ogłoszony przetarg na budowę ulicy Wierzbowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ulicy Opalowej, ulicy Opalowej oraz ul. św. Rafała Kalinowskiego w Murowańcu. Zakres prac obejmować będzie : budowę jezdni z kostki betonowej, budowę chodników z kostki betonowej, budowę zjazdów indywidualnych i publicznych z kostki betonowej, wykonanie trawnika i humusowanie skarp, wykonanie progów zwalniających z kostki betonowej, przebudowę kolidujących kabli sieci energetycznej wraz z przebudową kolidujących słupów oświetleniowych, uzupełnienie oświetlenia ulicznego, przebudowę sieci teletechnicznej, wykonanie kanalizacji deszczowej. 
Płatność za wykonaną inwestycję nastąpi w latach 2015-2016.

2.Budowa jezdni i chodników ul. Świerkowej, Łąkowej, Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim 
   etap I ul. Łąkowa
Zadanie zostało zakończone i odebrane w czerwcu 2012 r. Na 2014 r. zgodnie z umową przypada płatność     końcowa w wysokości 1 677 167,00 zł.
  
3.Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ulic Hebanowa, Bazaltowa, Epokowa, Arlekina, 
   Herbowa i Alpejska w Białych Błotach
Zadanie zostało zakończone i odebrane w maju 2013 r. Umowy z wykonawcą przewidują w 2013 r.    płatności częściowe, a w 2014 r. płatność końcową. Na 2014 r. zabezpiecza się kwotę 3 725 000,00 zł. 

4.Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap II 
Na realizację zadania przeznaczone są  w 2014 r. 2 500 000,00 zł i w 2015 r. 1 510 000,00 zł.
Dnia 26.09.2013 roku zostało wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące przetargu nieograniczonego znak JRP.2710.02.2013.STZP1. Termin składania ofert upływa w dniu 22.11.2013 roku.
Spośród złożonych ofert zostanie wyłoniony Wykonawca robót budowlanych, z którym podpisana zostanie umowa na realizację zadania w roku 2014.
Nadzór nad realizacją zadania będzie pełnił Inżynier Kontraktu w ramach zawartej umowy znak JRP.2720.01.2013.STZP1 z dnia 30.10.2013 r. z terminem wykonania do 25.06.2015 roku na łączną kwotę brutto 489 271,85 zł, przy czym nadzór nad realizacją tego zadania został określony na kwotę brutto 122 564,56 zł. Płatność równymi fakturami miesięcznymi.
Zadanie realizowane będzie z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na podstawie wniosku nr P12142. w wysokości 2 164 442,00 zł.
W ramach zakresu robót przewiduje się budowę przewodów tłocznych - 5 186,5 m wraz ze studniami odpowietrzająco-napowietrzającymi fi 1200, studniami odwadniającymi fi 1200 oraz studniami rozprężnymi fi 1000.

5.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon
Na 2014 r. została zabezpieczona kwota 2 132 309,00 zł.
W dniu 08 sierpnia 2011 roku został zawarta umowa nr IR.2720.35.2011.ZP1 (dla zadania 
nr  II), z firmą „ROLLSTICK – TORUŃ” Spółka z o.o. na kwotę brutto 1 580 347,42 zł z terminem realizacji przedmiotu umowy 10 miesięcy licząc od dnia przekazania placu budowy, tj. od 16 sierpnia 2011 roku. Z uwagi na niekorzystne  warunki atmosferyczne w okresie zimowym zostały przerwane prace, wobec czego w dniu 15.06.2012r. Aneksem Nr.1  przedłużono termin wykonania robót do dnia 24.07.2012r., a z uwagi na wystąpienie robót uzupełniających i zamiennych – wynagrodzenie brutto zostało zwiększone Aneksem Nr 2 z dnia 26 lipca 2012 na kwotę brutto 1.636.232,10 zł.
W dniu 03 sierpnia 2011 roku została zawarta umowa nr IR.2720.34.2011.ZP1 (dla zadania 
nr  I), z firmą: „KADA – BIS GRUPA BUDOWLANA” Spółka z o.o. z ceną brutto 2 812 405,20 zł z terminem realizacji przedmiotu umowy 10 miesięcy licząc od dnia przekazania placu budowy, tj. od 
12 sierpnia 2011 roku. Z uwagi na niekorzystne   warunki atmosferyczne w okresie zimowym zostały przerwane prace, wobec czego w dniu 12.06.2012r. Aneksem Nr 1  przedłużono termin wykonania robót do dnia 13.08.2012r., a z uwagi na zaniechanie części robót – wynagrodzenie brutto zostało zmniejszone Aneksem Nr 2 z dnia 25 czerwca 2012 na kwotę brutto 2 632 108,57 zł.
Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w terminie.
Zawarte umowy przewidują płatność końcową w 2014 roku.
W ramach zadania wybudowano kanalizację sanitarną grawitacyjną i tłoczną w ilości:
tłoczna fi 280/250 - 2375,85 mb, 
grawitacyjna fi 200 - 2453,36 mb, fi 160 - 552,39 mb, 
tłoczna fi 110-100,11 mb, fi 50 - 247,05 mb, fi 40 - 146,59 mb, 
3 tłocznie ścieków wraz z doprowadzeniem wody do tłoczni i zasilaniem energetycznym tłoczni ścieków.

6. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap III
Na realizację zadania zostały zaplanowane środki w wysokości 9 900 000,00 zł w 2014 r. i w 2015 r. 4 000 000,00 zł.
Dnia 03.10.2013 roku zostało wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące przetargu nieograniczonego znak JRP.2710.03.2013.STZP1. Termin składania ofert upływa w dniu 25.11.2013 roku.
Spośród złożonych ofert zostanie wyłoniony Wykonawca robót budowlanych, z którym podpisana zostanie umowa na realizację zadania w latach 2014-2015.
Nadzór nad realizacją zadania będzie pełnił Inżynier Kontraktu w ramach zawartej umowy znak JRP.2720.01.2013.STZP1 z dnia 30.10.2013 r. z terminem wykonania do 25.06.2015 roku na łączną kwotę brutto 489 271,85 zł, przy czym nadzór nad realizacją tego zadania został określony na kwotę brutto 366 707,29 zł. Płatność równymi fakturami miesięcznymi.
Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Infrastruktura i Środowisko na podstawie umowy o dofinansowanie 
nr POIS.01.01.00-005/12-00 zawartej w dniu 13.07.2013 roku..
Planowane dofinansowanie w 2014 r. - 7 346 823,00 zł, w 2015 r. 1 049 547,00 zł.
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. obiektami tłoczni ścieków, studzienkami rewizyjnymi i inspekcyjnymi, studniami odpowietrzająco-napowietrzającymi, odwodnieniowymi i rozprężonymi oraz niezbędnymi przyłączami wodociągowymi wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg.
W ramach zakresu robót łącznie zaprojektowano budowę  19 024,5 m kanałów grawitacyjnych wraz ze studzienkami inspekcyjnymi z PP 425 mm i 600 mm, studzienkami włazowymi z PP 1000 mm i trójnikami 200/160 mm z PCV -U, budowę 3026,5 m kanałów grawitacyjnych zakończonych studzienkami inspekcyjnymi z PP 315 mm oraz budowę 9 sztuk tłoczni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym z punktem pomiarowym oraz przyłączem wodociągowym.
  
7.Budowa nawierzchni ul. Czajczej w Białych Błotach  
Na realizację zadania przeznacza się kwotę 450 000,0 zł w roku 2016.
W roku 2015 zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ulicy Czajczej w miejscowości Białe Błota. Nawierzchnia drogi z kostki brukowo – betonowej. W ramach inwestycji zostaną wykonane również zjazdy do posesji. Klasa drogi: L. Płatność za zrealizowaną inwestycje nastąpi w roku 2016. 

8.Budowa skateparku w Białych Błotach
Na realizację zadania przeznacza się kwotę 490 000,0 zł w roku 2015.
W lipcu 2013 roku został opracowany Projekt Skweru rekreacyjno – wypoczynkowego 
ze skateparkiem przy ulicy Centralnej w Białych Błotach przez firmę Studio Zielony Design Alicja Czerwińska ul. Piesza 19, 86-005 Białe Błota we współpracy z firmą TARTAN z Bydgoszczy.
Projekt obejmuje plac do rekreacji ruchowej i wypoczynku dla mieszkańców gminy Białe Błota
na skwerze między ul. Centralną a ul. Gontową.
Rozpoczęcie realizacji zadania planowana jest od rok 2014. Został złożony wniosek o przyznanie pomocy nr 2013/OW/08 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
objętego PROW 2007-2013, Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”.

9.Budowa skateparku w Lisim Ogonie
Na realizację zadania przeznacza się kwotę 160 000,0 zł w roku 2015.
W lipcu 2013 roku został opracowany Projekt skateparku w Lisim Ogonie przy świetlicy wiejskiej przez firmę TARTAN z Bydgoszczy. Projekt obejmuje skatepark o nawierzchni z asfaltobetonu i 5 przeszkód w formie prefabrykatów betonowych.
Realizacja zadania planowana jest od roku 2014. Został złożony wniosek o przyznanie pomocy nr 2013/OW/07 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
objętego PROW 2007-2013, Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”.

10.Budowa skateparku w Zielonce
Na realizację zadania przeznacza się kwotę 160 000,0 zł w roku 2015.
W lipcu 2013 roku został opracowany Projekt skateparku w Zielonce przy placu sołeckim przez firmę TARTAN z Bydgoszczy. Projekt obejmuje skatepark o nawierzchni z asfaltobetonu i 5 przeszkód
w formie prefabrykatów betonowych.
Realizacja zadania planowana jest od roku 2014. Został złożony wniosek o przyznanie pomocy nr 2013/OW/09 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
objętego PROW 2007-2013, Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”.
Budowa na odcinku od ul. Bydgoskiej do Śluzowej i ul. Śluzowej na odcinku od ul. Zagajnikowej do ul. Wysokiej – I etap. 
W roku 2014 zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie odcinka ulicy Zagajnikowej (od ulicy Bydgoskiej do ulicy Geodetów). Ulica o szerokości 6,00 m, o spadku poprzecznym jednostronnym w kierunku północnym - lasu. Obramowanie w krawężniku wystającym od strony chodnika (na odcinku zabudowanym) i z drugiej strony w oporniku, na odcinku niezabudowanym dwustronnie w oporniku, chodnik jednostronny od strony zabudowy szerokości 2,0 m o nawierzchni z kostki betonowej grub. 6 cm, na podsypce cementowo – piaskowej,  wjazdy do posesji projektować o nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm, na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z betonu, Nawierzchnia drogi z masy bitumicznej, chodniki z kostki brukowo – betonowej owo – betonowej Klasa drogi: L, kategoria ruchu: KR 2.

11.Budowa świetlicy w Cielu w budynku byłej szkoły ul. Kościelna
Planowane jest wykonanie budowlanego projektu zamiennego świetlicy wiejskiej w Cielu z uwzględnieniem zmiany projektowanych powierzchni i funkcji pomieszczeń (rezygnacja z pełnej kuchni), przyłączem zaprojektowanej instalacji gazowej, bez nadbudowy istniejącego zabytkowego budynku.Wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie inwestycji planowane jest w pierwszym kwartale roku 2014, a wykonanie projektu zamiennego wraz z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę planowane jest w pierwszym   półroczu 2014. Budowa zakończy się w 2015 r.

12. Budowa ul. Bluszczowej w Cielu 
W 2014 r. zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie ulicy Bluszczowej w Cielu. Zakres prac obejmować będzie: wykonanie kanalizacji deszczowej, wjazdów do posesji z kostki brukowo-betonowej oraz nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowej + podbudowa z betonu. Klasa drogi L, kategoria ruchu: KR2. Rozpoczęcie prac nastapi w 2014 r. Płatność za inwestycję nastąpi w latach 2015-2016.

13.Budowa ul. Zabytkowej w Przyłękach – etap II
Na realizację zadania przeznacza się kwotę 140 000,0 zł w roku 2015 oraz kwotę 500 000,00 zł w roku 2016.
W roku 2014 zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie odcinka ulicy Zabytkowej (od Szkoły Podstawowej do przejścia dla pieszych). Zakres inwestycji obejmować będzie: wykonanie kanalizacji deszczowej, chodnika z kostki brukowo – betonowej oraz nawierzchni ulicy w masie bitumicznej. 

14.Budowa ul. Zagajnikowej w Prądkach  
Na realizację zadania przeznacza się kwotę 380 000,0 zł w roku 2015 oraz kwotę 500 000,00 zł w roku 2016.
W roku 2014 zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie odcinka ulicy Zagajnikowej ( od ulicy Bydgoskiej do ulicy Geodetów ). Ulica o szerokości 6,00 m, o spadku poprzecznymjednostronnym w kierunku północnym- lasu. Obramowanie w krawężniku wystającym od strony chodnika ( na odcinku zabudowanym) i z drugiej strony w oporniku, na odcinku niezabudowanym dwustronnie w oporniku, chodnik jednostronny od strony zabudowy szerokości 2,0 m o nawierzchni z kostki betonowej grub. 6 cm, na podsypce cementowo – piaskowej,  wjazdy do posesji projektować o nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm, na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z betonu, Nawierzchnia drogi z masy bitumicznej, chodniki z kostki brukowo – betonowej owo – betonowej Klasa drogi: L, kategoria ruchu: KR 2.

15.Budowa ulic Duńska, Daleka, Cynowa w Białych Błotach
Na realizację zadania przeznacza się kwotę 500 000,0 zł w roku 2015 oraz kwotę 940 000,00 zł w roku 2016.
W roku 2015 zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ulic: Duńskiej, Dalekiej oraz Cynowej w miejscowości Białe Błota. Nawierzchnia drogi z kostki brukowo – betonowej W ramach inwestycji zostaną wykonane również zjazdy do posesji. Klasa drogi: L. Płatność za zrealizowaną inwestycje nastąpi w latach 2015 oraz 2016.

16.Internet dla wszystkich – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białe Błota 
Na realizację zadania przeznacza się kwotę 2 692 000,0 zł w roku 2014 oraz kwotę 175 000,00 zł w roku 2015.
Oś priorytetowa 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
Zakres zadania:
Liczba zakupionych zestawów komputerowych – 70 szt.;
Liczba przeprowadzonych szkoleń – 14 szt.;
Liczba gospodarstw domowych, które otrzymały dofinansowanie dostępu do Internetu – 70 szt.;
Liczba teleinformatycznych obiektów infrastruktury (maszty), które umożliwiają dostęp 
do Internetu dla grup docelowych – 15 szt.;
Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów – 2 szt.;
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego została podpisana umowa w dniu 
09 kwietnia 2013 roku z firmą Stimo Niedzielski Spółka Jawna, ul. Sikorskiego 11A, 38 – 400 Krosno z terminem wybudowania oraz uruchomienia sieci szerokopasmowej do dnia 
15 czerwca 2013 roku. W dniu 14 czerwca 2013 roku został podpisany aneks nr 1, który wydłuża termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 16 kwietnia 2014 roku. Mieszkańcy Gminy – beneficjenci ostateczni, składają dokumenty potwierdzające możliwość zakwalifikowania do programu. Deklaracje wraz z niezbędnymi dokumentami zostają poddane weryfikacji formalno-merytorycznej przez tut. Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

17.Projekt i budowa głównych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy w sołectwie Zielonka     ul. Żołędziowa, ul. Jodłowa, ul. Wrzosowa, ul. Bydgoska 
Realizacja II etapu przypada na lata 2014-2015, z tego w roku 2014 kwota 400 000,00 zł i w 2015 kwota     1 980 000,00 zł. 
Planowane jest wykonanie ulic Jodłowej oraz Wrzosowej w miejscowości Zielonka gmina Białe Błota. Ulice zostaną wykonane w kategorii ruchu KR2 oraz klasy technicznej drogi L. Nawierzchnia ulicy zostanie wykonana z masy bitumicznej o szerokości 5,00 m, przy ulicach mają również zostać wykonane chodniki z kostki brukowo – betonowej o szerokości 1,50 – 2,00 m. 
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007÷2013 Gmina uzyskała dofinansowanie  w wysokości 500 000,00 zł z tego kwota 400 00,00 zł została wykorzystana w roku 2012 r. , a pozostałe 100 000,00 zł Gmina otrzyma po wybudowaniu dalszych ulic.

18.Projekt i budowa nawierzchni ul. Azalowej w Białych Błotach
Na realizację zadania przeznacza się kwotę 300 000,0 zł w roku 2015 oraz kwotę 250 000,00 zł w roku 2016.
W roku 2014 zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie ulicy Azalowej w miejscowości Białe Błota. Jezdnia szerokości 5,50 m o spadku poprzecznym jednostronnym w kierunku chodnika, chodnik jednostronny od strony posesji nieparzystych szerokości 1,5 m o nawierzchni z kostki betonowej grub. 6 cm, na podsypce cementowo – piaskowej, wjazdy do posesji o nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm, na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z betonu. Wykonana zostanie również kanalizacja deszczowa w przedmiotowej ulicy. Płatność za zrealizowaną inwestycje nastąpi w roku 2015.

19.Projekt i budowa nawierzchni ul. Białej w Białych Błotach
Na realizację zadania przeznacza się kwotę 800 000,0 zł w roku 2016.
W roku 2014 zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie projektu ulicy. Ulica ma zostać wykonana z asfaltobetonu oraz chodnika jednostronnego z kostki brukowo – betonowej. Należy również zaprojektować, a następnie wykonać kanalizację deszczową, którą należy włączyć w ulicę Betonową. Po uzyskaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej zostanie ogłoszony przetarg w celu wyboru Wykonawcy na wybudowanie przedmiotowej ulicy.

20.Projekt i budowa nawierzchni ul. Czekoladowej w Białych Błotach
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 22 kwietnia 2011 roku z firmą Kontrakt Biuro Projektowo – Konsultingowe Sp. z o.o.,  z Gdańska została podpisana umowa na opracowanie projektu ulicy Czekoladowej z łączną ceną netto: 12 113,82 zł, brutto: 14 900,00 zł i terminem wykonania do dnia 30 września 2012 roku. Firma nie wykonała przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie. Projekty wraz ze stosownymi wnioskiem złożono w czerwcu br .do Starosty Bydgoskiego celem uzyskania decyzji ZRiD. Budowa w latach 2015-2016.

21.Projekt i budowa nawierzchni ul. Kanałowej i Spokojnej w Łochowicach
Na realizację zadania przeznacza się kwotę 100 000,0 zł w roku 2014 oraz kwotę 400 000,00 zł w roku 2015 i 700 000,00 zł w 2016 r.
Planowane jest wykonanie odcinka ulicy Kanałowej w miejscowości Łochowice gmina Białe Błota. Zakres inwestycji ma obejmować odcinek od drogi powiatowej nr 1926 C do granicy pomiędzy działkami o numerach ewidencyjnych: 104/4 oraz 105/5 oraz cała ulica Spokojna tj. 262 mb. Nawierzchnia ul. Kanałowej zostanie wykonana w technologii drogi bitumicznej o szerokości 6,00 m, natomiast ulicy Spokojnej w technologii kostki betonowej o szerokości ulicy 5,50 m. W ramach inwestycji zostaną wykonane zjazdy do posesji. Koniec jezdni i krawędzi jezdni na dalszej części ulicy Kanałowej zostanie zakończona opornikiem. Klasa drogi: L, kategoria ruchu: KR 2. 
22.Projekt i budowa nawierzchni ul. Żurawinowej i Liściastej w Łochowie
Na realizację zadania przeznacza się kwotę 300 000,0 zł w roku 2015 oraz kwotę 700 000,00 zł w roku 2016.
W roku 2014 zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie projektu ulic. Ulice mają zostać wykonane z kostki brukowo – betonowej o szerokości 5,50 m oraz chodnik jednostronny z kostki brukowo – betonowej. Odwodnienie powierzchniowe do rowu przydrożnego. Planowany termin zakończenia wykonywania projektu wraz z uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej to grudzień 2014 rok. Po uzyskaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej zostanie ogłoszony przetarg w celu wyboru Wykonawcy na wybudowanie przedmiotowych ulic.

23.Projekt i budowa ścieżki pieszo-rowerowej Łochowo-Łochowice
Na realizację zadania przeznacza się kwotę 245 000,0 zł w roku 2014 i w 2015 r. 40 000,00 zł.
W dniu 14 października 2013 roku została podpisana umowa z firmą: Drogi i Mosty Henryk Boczek z Inowrocławia. Łączna kwota netto za przedmiot umowy wynosi: 180 875,12 zł, brutto: 222 476,40 zł. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie 1 061 mb ścieżki pieszo – rowerowej. Ścieżka zostanie wykonana w technologii bitumicznej, natomiast zjazdy do posesji oraz skrzyżowania z kostki brukowo – betonowej. Termin zakończenia inwestycji zgodnie z podpisana umową ma nastąpić 12 grudnia 2013 roku. Zawarta umowa przewiduje w 2013 roku płatności częściowe za zrealizowane zadanie. Płatność końcowa nastąpi w 2014 roku.
W 2014 r. zostanie ogłoszony przetarg na dokończenie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Łochowice. Ścieżka ma zostać wykonana w technologii bitumicznej o szerokości 1,50 m, natomiast zjazdy do posesji oraz skrzyżowania z kostki brukowo-betonowej.

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota
Henryk Sykut

Załączniki:
Załącznik nr 1 (85kB) pdf
Załącznik nr 2 (87kB) pdf


metryczka


Opublikował: Natalia Zielińska (2 stycznia 2014, 08:47:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1325