Uchwała nr XXIV/336/2004Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 grudnia 2004w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania posiadanej działkiNa podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami : Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003 r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art.37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2000 r., Nr 46, poz.543 ze zmianami : Dz.U z 2000r. Nr 6, poz.70, z 2001 r., Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz.1800,z 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz.1271 Nr 200, poz.1682, Nr 240, poz.2058, z 2003 r., Nr 1, poz.15, Nr 80, poz.717, Nr 80, poz.720, Nr 80, poz.721, Nr 96, poz.874, Nr 124, poz.1152, Nr 162, poz.1568, Nr 203, poz.1966, Nr 217, poz.2124, z 2004 r., Nr 6, poz.39, Nr 19, poz.177, Nr 91, poz.870 , Nr 92, poz.880, Nr 141, poz.1492 )

Uchwała nr XXIV/336/2004
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2004


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania posiadanej działki

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami : Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003 r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art.37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2000 r., Nr 46, poz.543 ze zmianami : Dz.U z 2000r. Nr 6, poz.70, z 2001 r., Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz.1800,z 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz.1271 Nr 200, poz.1682, Nr 240, poz.2058, z 2003 r., Nr 1, poz.15, Nr 80, poz.717, Nr 80, poz.720, Nr 80, poz.721, Nr 96, poz.874, Nr 124, poz.1152, Nr 162, poz.1568, Nr 203, poz.1966, Nr 217, poz.2124, z 2004 r., Nr 6, poz.39, Nr 19, poz.177, Nr 91, poz.870 , Nr 92, poz.880, Nr 141, poz.1492 )


Rada   Gminy

uchwala,  co następuje :

 

 

§ 1. Wyrazić zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej działki nr 624/5  o pow. 0,0113 ha położonej w Trzcińcu (obręb geodezyjny Białe Błota), stanowiącej własność Gminy Białe Błota, właścicielowi działki przyległej o nr 626/19, określonej na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

 

     

§ 2. Wykonanie Uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Białe Błota.

 

     

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Białe Błota

 

 

 

 

 

                                                                                           Wiceprzewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                

                                                                                                             Jacek Stojke                                 

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (17 stycznia 2005, 09:08:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2818