NULL string(0) ""

Uchwała nr II/11/2002Rady Gminy Białe Błotaz dnia 9 grudnia 2002w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na 2003 rok oraz poboru tego podatku.Na podstawie art.18,ust.2,pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U z 2001r.Nr.142,poz.1591 z póź.zm.) art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U z 1993r.Nr.94,poz.431 z późn.zm) w związku z komunikatem Prezesa GUS z dnia 30 października 2002r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002r. (M.P Nr. 51 , poz.733)

Uchwała nr II/11/2002
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 9 grudnia 2002


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na 2003 rok oraz poboru tego podatku.

Na podstawie art.18,ust.2,pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U z 2001r.Nr.142,poz.1591 z póź.zm.) art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U z 1993r.Nr.94,poz.431 z późn.zm) w związku z komunikatem Prezesa GUS z dnia 30 października 2002r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002r. (M.P Nr. 51 , poz.733)


Rada Gminy
uchwala, co następuje ;

§  1

Do celów obliczenia podatku rolnego obniżyć cenę skupu żyta, ustaloną na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla obliczenia podatku rolnego w roku 2003 do kwoty 23,41 zł.

§  2

  1. Zarządza się pobór podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa.
  2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw.
  3. Ustalić wynagrodzenie za inkaso w wysokości  4 % pobranego podatku.

§  3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§  4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą od 1 stycznia 2003 r i ma zastosowanie w roku kalendarzowym 2003.

Przewodniczący
Rady Gminy


Stanisław Marks

metryczka


Opublikował: Filip Dobiszewski (25 lipca 2003, 14:04:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3728