NULL string(0) ""

Uchwała nr RGK.0007.127.2018Rady Gminy Białe Błotaz dnia 4 grudnia 2018w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm. z 2018r. poz. 1000, poz. 1394, poz. 1432) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1)  (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1445 ze zm. z 2018r. poz. 1693, poz. 1722, poz. 1669), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.127.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 4 grudnia 2018


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm. z 2018r. poz. 1000, poz. 1394, poz. 1432) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1)  (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1445 ze zm. z 2018r. poz. 1693, poz. 1722, poz. 1669), uchwala się, co następuje:


§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Białe Błota: 

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,89 zł od 1 m2 powierzchni; 

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,71 zł od 1 ha powierzchni; 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,41 zł od 1 m2 powierzchni;

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1398 t.j.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,09 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych - 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,52 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem: budynków lub ich części położonych na terenie rodzinnego ogrodu działkowego i nieobjętych zwolnieniem z art. 7 ust.1 pkt 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018r., poz. 1445 ze zm. t.j.) - 7,89 zł od 1m2 powierzchni użytkowej; 

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przywołanej w podstawie prawnej niniejszej uchwały, z tym że od budowli wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2018r., poz. 1152 ze zm. t.j.) - 0,5 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. l pkt 3 i ust. 3 -7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przywołanej w podstawie prawnej uchwały.

   § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota. 

   § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.


                                                                       Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


                                                                                 Bronisław Balcerowski                                                                 Uzasadnienie

     Uchwała określa wysokość stawek w podatku od nieruchomości. Art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm. z 2018r. poz. 1000, poz. 1394, poz. 1432) stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Uchwała realizuje zatem delegację ustawową przewidzianą w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1445 ze zm. z 2018r. poz. 1693, poz. 1722, poz. 1669). Zgodnie z dyspozycją przewidzianą w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych Minister Rozwoju i Finansów w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej - Monitor Polski z dnia 3 sierpnia 2018 r. poz. 745, ogłosił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r., w tym podatku od nieruchomości. 

     Stawki obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy. Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza. 

      Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2018 r. opublikowanym w Monitorze Polskim z 2018r. poz. 702, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017 r. wyniósł 101,6 (wzrost cen o 1,6%). Ten właśnie wskaźnik cen ma wpływ na corocznie ustalane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych 

     Mając na uwadze, iż dochód z podatku od nieruchomości stanowi jedno z najważniejszych źródeł dochodów własnych gminy, który finansuje zadania realizowane dla społeczności lokalnej, proponuje się zmianę stawek podatkowych. Wysokość przedmiotowych stawek została dopasowana do prognozowanych i uwzględnionych założeń do projektu budżetu Gminy Białe Błota. Szacuje się, że w wyniku zastosowania proponowanych stawek do obliczania podatku od nieruchomości dochody budżetu pozwolą na dalszy rozwój gminy, który przyczyni się do wzrostu zadowolenia z poziomu życia mieszkańców.


                                                                             Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota                                                                                             Bronisław Balcerowski 


metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (6 grudnia 2018, 10:56:16)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (16 stycznia 2019, 14:45:40)
Zmieniono: formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 745