Dostawa materiałów eksploatacyjnych


Znak sprawy: RZP.271.98.2020.ZP1                                                                                          Białe Błota, dnia  18.12.2020 r.
 
Opis przedmiotu zamówienia oraz wszelkie dokumenty stanowiące jej załączniki Zamawiający udostępnia na stronie dedykowanej platformy zakupowej pod linkiem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/408819


ZAPYTANIE OFERTOWE
 
„Dostawa materiałów eksploatacyjnych ”

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 30.000,00 euro, na  podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. 2019.1843).
1. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Białe Błota
Adres: ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota
Telefon: 52 323 90 90, faks: 52 323 90 80
e-mail: katarzyna.robotnikowska@bialeblota.eu
adres strony internetowej: www.bip.bialeblota.pl
2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
RZP.271.98.2020.ZP1
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
3. TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem nr 41/2019 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 29.03.2019 r. w sprawie regulaminu udzielania przez Urząd Gminy Białe Błota zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro.
4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych.
4.2. Przedmiot zamówienia zwany jest dalej „przedmiotem zamówienia" lub „zamówieniem”.
4.3.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.4.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4.5.   Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
4.6.Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w projekcie umowy, jej załącznikach, opisie przedmiotu zamówienia, stanowiących załączniki do niniejszego zapytania.
5. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZAPYTANIA
5.1.Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Składanie wniosków o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej, w formie umożliwiającej kopiowanie treści pisma i wklejenie jej do innego dokumentu. Zamawiający dopuszcza również przekazywanie wniosków za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: katarzyna.robotnikowska@bialeblota.eu oraz inwestycje@bialeblota.eu
5.2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na
2 dni przed upływem terminu składania ofert- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
5.3.Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o który, mowa w pkt  5.2. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
5.4.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom na stronie dedykowanej platformy zakupowej.
5.5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego zapytania, a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
5.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę Zamawiający udostępni na stronie dedykowanej platformy zakupowej.
5.7.Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców na stronie dedykowanej platformy zakupowej.
6.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane od dnia podpisania Umowy (jednak nie wcześniej niż od 01.01.2021 r.) do dnia 31.12.2021 r. 
7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 O udziale zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
8. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANY JEST DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W  CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
8.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące ostateczne potwierdzenie, że Wykonawca:
8.1.1.  Nie podlega wykluczeniu,
8.1.2.  Spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8.2.  Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą (sporządzone zgodnie z treścią Formularza 4.1. i 4.2.).
8.3.  Jeżeli złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa powyżej wzbudzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się do Wykonawcy lub bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
9.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
9.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9.2. Oferty należy przesłać poprzez platformę zakupową.
9.3. Ofertę stanowi wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy, stanowiący załącznik  nr 1 do zapytania ofertowego oraz wypełniony i podpisany Formularz cenowy (Formularz 3.1.), stanowiący załącznik do zapytania. Nie złożenie wymaganych załączników, będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
9.4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
9.5. Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu, w formie pisemnej, w języku polskim, podpisany formularz ofertowy, dokumenty należy zeskanować i dołączyć do oferty lub opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym.
9.6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9.7. Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu (ów) określającego (ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
9.8. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć skan oryginału lub skan poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
9.9.  Wszystkie dokumenty/załączniki muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do składania oferty, sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski, następnie należy  zeskanować i dołączyć do oferty w formie załącznika na platformie zakupowej lub opatrzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym.
10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
10.1. Ofertę należy złożyć przez platformę zakupową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.12.2020 roku, do godziny 10:00.
10.2. Otwarcie ofert jest jawne.
10.3.  Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia.
10.4.  Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
10.5. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie określonym w pkt 10.1. 
11.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
11.1. Cena oferty rozumiana jest jako całkowite wynagrodzenie Wykonawcy brutto, określona w formularzu ofertowym. Cena oferty zostanie obliczona w oparciu o formularz cenowy, którego wzór stanowi Formularz 2.1. do niniejszego zapytania ofertowego. Formularz cenowy, o którym mowa powyżej, należy wypełnić według kolejności pozycji wyszczególnionych w tym formularzu. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w formularzu cenowym. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić wszystkie pozycje opisane w formularzu cenowym. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać żadnych zmian do formularza, w szczególności w zakresie opisu kolumn i wierszy.   
11.2.Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia oraz projekcie umowy. Cena brutto będzie podlegała ocenie w ramach przyjętego kryterium oceny ofert.
11.3.Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) z uwzględnieniem obwiązującego podatku VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
11.4.Prawidłowe ustalenie podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, należy do obowiązków Wykonawcy.
11.5.Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru i usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
12. KRYTERIA OCENY OFERT
12.1.Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
12.2.Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów.
12.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.
12.4. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, iż złożone zostaną oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.
13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
13.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.
13.2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
13.3. Warunki umowy określone zostały w projekcie umowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
13.4. Integralnymi załącznikami niniejszego zapytania są:
13.4.1. Wzór formularza ofertowego oraz wzory wymaganych oświadczeń,
13.4.2.Formularz cenowy (załącznik 3.1)
13.4.3. Projekt umowy,
13.4.4.Opis przedmiotu zamówienia.
13.5.    Osoba prowadząca sprawę: w zakresie merytorycznym Marek Jakubowski, tel. 52 3111739, w zakresie procedury o udzielenie zamówienia publicznego Katarzyna Robotnikowska, tel. 52 3111762.
 
 
wyjaśnienia treści zapytania Wyjaśnienia treści zapytania (259kB) pdf
wyjaśnienia treści zapytania nr 2 Wyjaśnienia treści zapytania (571kB) pdf
wyjaśnienia treści zapytania nr 3 Wyjaśnienia treści zapytania (292kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert (426kB) pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zawiadomienie o unieważnieniu (177kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Robotnikowska (18 grudnia 2020)
Opublikował: Katarzyna Robotnikowska (18 grudnia 2020, 12:57:30)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Robotnikowska (21 stycznia 2021, 14:59:44)
Zmieniono: zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 698