Dotyczy oceny oddziaływania na środowisko w sprawie dotyczącej budowy zespołu hal magazynowo - dystrybucyjnych w Przyłękach

Dotyczy sprawy znak: OŚ.6220.5.2019.OŚ5                        Białe Błota, dnia 3 lipca 2019 r.

OBWIESZCZENIE

      Wójt Gminy Białe Błota na podstawie art. 63 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) oraz art. 10 i  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

Wójt Gminy Białe Błota zawiadamia

o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wszczętej na wniosek złożony przez Pana Jacka Kukorowskiego, Zakład Ochrony Środowiska NOWA ZIEMIA, ul. Tomaszowska 3, 61-333 Poznań – pełnomocnika firmy NALEPA CAPITAL TRUST Sp. z  o. o., ul. Bydgoska 2A lok.1, 61-127 Poznań, w sprawie wydania decyzji
o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„Budowa zespołu hal magazynowo - dystrybucyjnych z wewnętrznym układem komunikacyjnym i towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Przyłęki przy ul. Biznesowej,
na terenie działek nr 9/3, 9/4, 10/3, 10/4, 66/6, 434/7, 434/9, 434/10, 434/12, 434/13, 434/14, 434/15, 434/16 (obręb 0009 Przyłęki)".


           Na przedmiotowe postanowienie dt. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia Stronom przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Białe Błota w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.
          W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia niniejszego zawiadomienia, zgodnie z art. 10  § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony postępowania mogą zapoznać się z ww. postanowieniem oraz dokumentacją przedmiotowego przedsięwzięcia w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota przy ul. Szubińskiej 57 w Białych Błotach (pokój nr 10), w godzinach od 7.30 – 15.30 w poniedziałki, środy i czwartki, od 7.30 – 17.00 we wtorki i od 7.30 – 14.00 w piątki.
          Stronami postępowania są właściciele i władający nieruchomościami sąsiadującymi z miejscem realizacji inwestycji, działek po terenie których przebiega inwestycja, bądź pozostający w zasięgu jej oddziaływania, w liczbie przekraczającej 20 osób.
           Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego - strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenie wywieszane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota, sołectwa Przyłęki, sołectwa Zielonka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.bialeblota.pl i stronie www.sios.pl.

        Zgodnie z art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Dziedziak (3 lipca 2019)
Opublikował: Maciej Pastwa (3 lipca 2019, 13:22:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 280