Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, KOŚ-7624-29/08/09

ZAWIADOMIENIE  
            Na podstawie art.  33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
 o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),  podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pod nazwą:
„budowa  zakładu produkcji szyb zespolonych przy ul. Kościelnej  w Cielu  na działce o numerze ewidencyjnym 95,  gm. Białe Błota”.

Przedmiotowe postępowanie toczy się przed Wójtem Gminy Białe Błota
w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Organem właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnień są: Starosta Bydgoski i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. 
Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się dokumentacją
w przedmiotowej sprawie w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota, (pok. nr 9, ul. Szubińska 7) w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji (tj. do dnia 15 kwietnia 2009 r. włącznie). Wszelkie uwagi i wnioski mogą być wnoszone w w/w terminie na piśmie (w Biurze Obsługi Klienta – pok. 1, lub sekretariat)  lub droga elektroniczną (sekretariat@bialeblota.pl). Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
 
 
 
 
Otrzymują:

tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.
tablica ogłoszeń sołectwa Ciele.
strona internetowa: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)  
 
 

                                                                     Z up. Wójta

                                                                Magdalena Wajchert

metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (23 marca 2009)
Opublikował: Magdalena Wajchert (24 marca 2009, 13:30:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2417