Zawiadomienie, KOŚ-7624-29/08/09

ZAWIADOMIENIE  


            Na podstawie art.  33 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz w związku z art. 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

  
podaję do publicznej wiadomości informację o terminie i miejscu rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa


 w postępowaniu z wniosku „BOHAMET”  sp. j. Henryk Bogusz, Jarosław Halarewicz,  w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej  dla inwestycji pod nazwą: „budowa  zakładu produkcji szyb zespolonych przy ul. Kościelnej  w Cielu  na działce o numerze ewidencyjnym 95,  gm. Białe Błota”.
Rozprawa administracyjna odbędzie się dnia 16 czerwca 2009 r. o godzinie 11.00 w pokoju nr 18 (Biuro Rady Gminy) w siedzibie Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.
 
 
                                                                                  Z-ca Wójta

                                                                              Krzysztof Jankowski
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (20 maja 2009)
Opublikował: Magdalena Wajchert (20 maja 2009, 10:42:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1656