Deczyja o środowiskowych uwarunkowaniach, KOŚ-7624-19/09

WÓJT GMINY
BIAŁE BŁOTA
KOŚ-7624-19/09


 
DECYZJA NR   15/2009
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
 
 
Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, w związku z  art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późń. zm.), § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z późń. zm.) w związku z art. 104  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku  z dnia  22.07.2009 r. . Pana  Krzysztofa Żarkom, reprezentującego Pracownię Projektową AGADOR s.c,, działającego w imieniu Inwestora – tj. Gminy Białe Błota, po stwierdzeniu, że działki objęte przedsięwzięciem leżą w części w aktualnym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/180/97 Rady Gminy Białe Błota z dnia 14 listopada 1997 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Murowaniec”, gmina Białe Błota (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 3 poz. 7 z dnia 14.01.1998 r.),  po uzyskaniu opinii :
 
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy – opinia znak: N.NZ-40-BB-15/09 z dnia 10.08.2009 r.,
- Starosty Bydgoskiego – postanowienie znak: OŚ.II.7660/77/09 z dnia 10.08.2009 r.,
 
stwierdzam


brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pod nazwą:
budowa ulic: Wierzbowa, Opalowa w Murowańcu,  gm. Białe Błota wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej.


 
Uzasadnienie


W dniu 22.07.2009 r. Pan Krzysztof Żarkow, reprezentujący Pracownię Projektową AGADOR s.c,, działający w imieniu Inwestora –  Gminy Białe Błota, wystąpił z wnioskiem do tutejszego urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic: Wierzbowej i Opalowej w Murowańcu, gm. Białe Błota wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej.
Podstawą prawną do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), w myśl którego, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Organem właściwym zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 do wydania wnioskowanej decyzji jest wójt.
Powyższe zadanie zostało zakwalifikowane w myśl § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. nr 257, poz. 2573 z późn. zm./ do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu może być wymagane. W związku z tym, w myśl art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania administracyjnego wszczęto postępowanie, o czym powiadomiono strony postępowania, poprzez obwieszczenie, z uwagi na to, że liczba stron postępowania  przekroczyła 20.
 Następnie na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), zasięgnięto opinii Starosty Bydgoskiego (który na mocy art.156 ustawy z dnia 3.10.2008 r. wykonuje zadania regionalnego dyrektora ochrony środowiska) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.  Zarówno Starosta Bydgoski postanowieniem z dnia 10.08.2009 r. znak: OŚ.II.7660/77/09 jak i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy pismem z dnia 10.08.2009 r. znak: N.NZ-40-BB-15/09 zgodnie wyrazili opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie występuje potrzeba przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
            W toku postępowania ustalono, co następuje:
Zakres opracowania obejmuje utwardzenie i przebudowę nawierzchni ulic: Wierzbowej i Opalowej w Murowańcu, gm. Białe Błota. Przedmiot przedsięwzięcia obejmuje:
- wykonanie drogi o nawierzchni szerokości 6.0 m,
- przebudowę istniejącej nawierzchni utwardzonej ul. Opalowej,
- budowę skrzyżowań zwykłych z drogami gminnymi,
- budowę chodników,
- budowę zjazdów na posesje,
- odwodnienie nawierzchni poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej,
- wycinkę drzew kolidujących z projektowaną drogą,
- oświetlenie,
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Projektowane drogi przebiegają głównie przez tereny zabudowy jednorodzinnej, tereny leśne oraz na końcu odcinka ul. Opalowej – tereny sakralne – kościół. Ulica Wierzbowa jest podłączona do drogi serwisowej przebiegającej wzdłuż drogi krajowej nr 5, natomiast ul. Opalowa obecnie jest włączona do drogi powiatowej. Ulica Wierzbowa na całej długości jest nieutwardzona, natomiast ul. Opalowa jest częściowo utwardzona nawierzchnią betonową, i tylko w tej części posiada odwodnienie z włączeniem do kanalizacji deszczowej.
Przewiduje się wykonanie robót ziemnych w zakresie: zdjęcia warstwy ziemi roślinnej i gleby, wykonania korpusu drogi (nasypy i wykopy), uporządkowania pasa drogowego. Projektowany układ drogowy pokrywa się z obecnym przebiegiem ulic. Powierzchnia ulicy Wierzbowej przeznaczona pod inwestycję wyniesie ok. 14.100 m2, natomiast powierzchnia ulicy Opalowej – ok. 6.600 m2. Nawierzchnie zostaną wykonane z kostki betonowej na podbudowie betonowej. Przewiduje się także wykonanie chodnika o szer. 2,0 m, a w sąsiedztwie kościoła – wykonanie miejsc parkingowych.
             Projekt przewiduje wybudowanie odwodnienia poprzez odprowadzenie wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej.  Sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej zostanie wykonana z rur PVC ze studzienkami systemowymi Ø 400 mm z PVC natomiast sieć kanalizacji tłocznej z rur PE. Studzienki rewizyjne PVC zostały zaprojektowane  jako nieprzełazowe. Długość sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wyniesie ok. 1650 m, natomiast długość sieci kanalizacji deszczowej tłocznej wyniesie 1390 m, ponadto przewiduje się zainstalowanie 2 przepompowni ścieków. Projektowana nawierzchnia będzie odwadniana poprzez nadanie jej spadków podłużnych i poprzecznych w kierunku do terenu otaczającego oraz rowów odwadniających.
            W trakcie robót związanych z realizacja inwestycji wystąpią następujące uciążliwości: zwiększenie natężenia hałasu, zapylenia, spalin pochodzących z silników pracujących maszyn. Niedogodności te związane są z planowanym wykonaniem robót ziemnych i nawierzchniowych oraz zastosowaniem typowego ciężkiego sprzętu drogowego – koparki, walce, przycinarki do prefabrykatów itp. Będzie to jednak tylko oddziaływanie krótkotrwałe i nie wystąpi w okresie bieżącej eksploatacji drogi po zakończonych  robotach. Zasięg uciążliwości akustycznej określa się na około 100-150 m od placu budowy. Prace na placu budowy nie powinny spowodować powstawania istotnych ilości ścieków. Lokalnie niewielkie zaplecza budowy służyć będą jako miejsca postojowe maszyn i pojazdów oraz zaplecze socjalne dla pracowników. Organizacja placu budowy będzie uwzględniała wymagania środowiska w zakresie między innymi gospodarki odpadami. Odpady powstające na etapie realizacji inwestycji będą zagospodarowywany zgodnie z  przepisami.  Wykonanie planowanego przedsięwzięcia bez wątpienia przyczyni się do poprawy środowiska. Nastąpi poprawa warunków komunikacyjnych w stosunku do stanu istniejącego. Z kolei  budowa sieci kanalizacji deszczowej ma zasadniczy wpływ na poprawę ochrony sanitarnej osiedla domków jednorodzinnych poprzez odbieranie wód opadowych bezpośrednio w miejscu ich powstawania.
Przedmiotowa inwestycja znajduje się poza obszarami objętymi ochroną
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Przedsięwzięcie nie będzie także oddziaływać transgranicznie oraz nie będzie miało wpływu na obszary chronione znajdujące się w pobliżu inwestycji. Najbliższy obszar szczególnej ochrony zaliczany
do Europejskiej Sieci Ekologicznej to obszar Doliny Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego PLB300001 oraz obszar  pn. Dolina Noteci PLH300004. Inwestycja nie będzie miała jednak żadnego wpływu na te obszary między innymi z uwagi na odległość (ok. 6-7 km) oraz  charakter przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 21 ustawy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późń. zm.),   informacja o wniosku w przedmiotowej sprawie,  postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz informacja o decyzji  zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych, udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Białe Błota (zakładka: informacje o środowisku, www.bip.biale-blota.sios.pl).
Wójt Gminy Białe Błota po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ustawy z dnia 3.10.2008 r.,  tj. rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania,  odstąpił od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i na podstawie  art. 63 ust. 2 w/w ustawy  wydał w tej sprawie stosowne postanowienie (z dnia 16.08.2009 r. znak: KOŚ-7624-19/09).  Na etapie całego postępowania nie wpłynęły także żadne uwagi czy wnioski co do planowanego przedsięwzięcia.
 Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie spełnienie wymogów
w zakresie ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji.
 
Pouczenie:
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bydgoszczy za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od jej doręczenia.


                                                                                 Z-ca Wójta

                                                                            Krzysztof Jankowski
Otrzymują:

-„AGADOR” S.c. Krzysztof Żarkow
ul. Tucholska 7/55, 85-165 Bydgoszcz
- Urząd Gminy Białe Błota – tablica ogłoszeń.
- Sołtys wsi Murowaniec -  Pan Stefan Wieczorek.
- strona internetowa urzędu: www.bip.bialeblota.pl zakładka: decyzje środowiskowe.
a/a KOŚ.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (20 sierpnia 2009)
Opublikował: Magdalena Wajchert (21 sierpnia 2009, 11:46:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1491