Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 17/2009, KOŚ-7624-18/09

ZAWIADOMIENIE  


            Na podstawie art.  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
 o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),  podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji  środowiskowej nr 17/2009 dla inwestycji pod nazwą:


budowa dróg gminnych – ul. Przemysłowej i łącznika od drogi wojewódzkiej nr 233 (ul. Szubińska) do ul. Bartniczej w miejscowości Białe Błota, gm. Białe Błota wraz z ich odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudową pozostałych sieci kolidujących z w/w inwestycją.


Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy,  w tym z opinią: Starosty Bydgoskiego (postanowienie  z dnia 20.08.2009 r. znak: OŚ.II.7660/83/09) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy (opinia z dnia 10.08.2009 r. znak: N.NZ-40-BB-14/09).
 
 
                                                                                    Z up. Wójta

                                                                               Magdalena Wajchert
 
 
 
 
 
 
 
 
Podano do publicznej wiadomości:

tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.
tablica ogłoszeń sołectwa Białe Błota.
strona internetowa: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)  

metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (11 września 2009)
Opublikował: Magdalena Wajchert (11 września 2009, 11:55:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1643