Zawiadomienie o zebranych materiałach. KOŚ-7624-26/09

                                                                                   Białe Błota, dnia  07.10.2009 r.
 


WÓJT GMINY
 BIAŁE BŁOTA
 
KOŚ-7624-26/09
 
 
                                                   ZAWIADOMIENIE  


                        Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z późń. zm.)  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późń. zm.)
zawiadamiam
 
o zebraniu materiałów w sprawie   postępowania administracyjnego prowadzonego  z wniosku   z dnia 28.08.2009 r. Pana Janusza Jurkiewicza prowadzącego działalność pod nazwą „LOCTOR” z siedzibą w miejscowości 86-014 Sicienko ul. Owocowa 2, działającego      w imieniu Inwestora – Gminy Białe Błota, o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych  dla przedsięwzięcia pod nazwą:
 
budowa dróg gminnych – ul. Bocianowo – Morelowa i ul. Biedronki w miejscowości Zielonka wraz z ich odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa pozostałych sieci kolidujących z ww. inwestycją
 
Jednocześnie na podstawie art. 10 k.p.a. zawiadamia się strony niniejszego postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzona dokumentacją, w tym z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (N.NZ-40-BB-22/09) oraz Starosty Bydgoskiego (OŚ.II.7660/96/09), w przedmiotowej sprawie w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota, (pok. nr 9, ul. Szubińska 7) w terminie 3 dni od daty publicznego obwieszczenia niniejszego zawiadomienia.
 
    Powyższą informację podano także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota oraz zamieszczono ją w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.bialeblota.pl.
 
 
 
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń:...........
 
Zdjęto z tablicy ogłoszeń:........................
 
 

metryczka


Wytworzył: Angelika Delbowska (7 października 2009)
Opublikował: Magdalena Wajchert (8 października 2009, 09:48:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1680