Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 20/2009

ZAWIADOMIENIE  


            Na podstawie art.  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
 o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),  podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji  środowiskowej nr 20/2009 dla inwestycji pod nazwą:


budowa dróg gminnych – ul. Bocianowo-Morelowa i ul. Biedronki w miejscowości Zielonka wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudową pozostałych sieci kolidujących z ww. inwestycją.
 
Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy,  w tym z opinią: Starosty Bydgoskiego (postanowienie  z dnia 24.09.2009 r. znak: OŚ.II.7660/96/09) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy (opinia z dnia 21.09.2009 r. znak: N.NZ-40-BB-22/09).
 
 
                                                                               Z up. Wójta

                                                                            Magdalena Wajchert
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:

tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.
tablica ogłoszeń sołectwa  Zielonka
strona internetowa: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)  
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (28 października 2009)
Opublikował: Magdalena Wajchert (4 listopada 2009, 10:19:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1712