Decyzja nr 22/2009, znak KOŚ-7624-43/09


DECYZJA NR   22/2009
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
 
Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, w związku z  art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późń. zm.), § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z późń. zm.) w związku z art. 104  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 ze zm.),  po rozpatrzeniu wniosku z dnia z dnia 11 września 2009 Wójta  Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, oraz po uzyskaniu opinii:
-           Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy – opinia znak: N.NZ-40-BB-26/09 z dnia  29.09.2009 r.,
-          Starosty Bydgoskiego – postanowienie znak: OŚ.II.7660/102/09 z dnia 07.10.2009 r.,
 
stwierdzam
 
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pod nazwą:
projekt odcinka ul. Dymnej i ul. Mostowej w Przyłękach gm. Białe Błota
 
Uzasadnienie

W dniu 11.09.2009 r. Pan Mariusz Stażewski – Kierownik Referatu Inwestycji reprezentujący Wójta Gminy Białe Błota, wystąpił z wnioskiem do tutejszego urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pod nazwą:  projekt odcinka ul. Dymnej i ul. Mostowej w Przyłękach, gm. Białe Błota. Do wniosku została załączona karta informacyjna, mapa oraz wypis z ewidencji gruntów obejmujący teren realizacji przedsięwzięcia oraz teren  oddziaływania inwestycji.
Podstawą prawną do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), w myśl którego, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Organem właściwym zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 do wydania wnioskowanej decyzji jest wójt.
Powyższe zadanie zostało zakwalifikowane w myśl § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. nr 257, poz. 2573 z późn. zm./ do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu może być wymagane. W związku z tym, w myśl art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania administracyjnego wszczęto postępowanie, o czym powiadomiono strony postępowania, poprzez podanie do publicznej wiadomości, z uwagi na to, że liczba stron postępowania przekroczyła 20.
            Następnie na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), zasięgnięto opinii Starosty Bydgoskiego (który na mocy art.156 ustawy z dnia 3.10.2008 r. wykonuje zadania regionalnego dyrektora ochrony środowiska) oraz Państwowego  Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Zarówno Starosta Bydgoski postanowieniem z dnia 07.10.2009 r. znak: OŚ.II.7660/102/09 jak i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny   w Bydgoszczy pismem z dnia 29.09.2009 r. znak: N.NZ-40-BB-26/09 zgodnie wyrazili opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie występuje potrzeba przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
            W toku postępowania ustalono, co następuje:
      Zakres opracowania obejmuje utwardzenie i przebudowę nawierzchni ulicy: przebudowa odcinka ul. Dymnej i ul. Mostowej w miejscowości Przyłęki, gm. Białe Błota. Przedmiot przedsięwzięcia obejmuje:
-     budowa jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego;
-     budowa chodników oraz dojść do posesji o nawierzchni z kostki betonowej;
-     wzmocnienie nawierzchni kruszywem;
-     budowa zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej;
-     odwodnienie ulicy poprzez powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych na pobocza obsiane trawą;
-     przestawienie kilku lamp oświetleniowych oraz uzupełnienie oświetlenia ulicznego.
            Ulica przebiega wzdłuż zabudowy jednorodzinnej z nielicznymi zjazdami. Projektowana ulica jest ulicą klasy lokalnej i na całej długości będzie posiadała jednostronny chodnik. Ulica Dymna i ulica Mostowa na całym odcinku objętym opracowaniem, tj. od ul. Zachodniej do skrzyżowania z ulicą Przysieckiego posiada nawierzchnię ziemną oraz tłuczniową. Na całej długości brak jest urządzonych ciągów pieszych a ruch odbywa się na całej szerokości jezdni.

            Planowana inwestycja obejmuje wykonanie jezdni z betonu asfaltowego o szer. 6 m (od skrzyżowania z ulica Pokosową do skrzyżowania z ulicą Jasną - o szer. 5 m), chodników i dojść do posesji oraz zjazdów. Całkowita powierzchnia inwestycji to ok. 15761 m2. W chwili obecnej nawierzchnia drogi gminnej jest gruntowa. W ramach zamierzenia Inwestor zamierza wykonać następujące czynności: budowa jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, budowa chodników oraz dojść do posesji o nawierzchni z kostki betonowej i budowa zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej, odwodnienie ulicy poprzez powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych na pobocza obsiane trawą oraz przestawienie kilku lamp oświetleniowych oraz uzupełnienie oświetlenia ulicznego. Na ulicy nie występują rowy ani kanalizacja deszczowa. Wody opadowe      z jezdni odprowadzane będą powierzchniowo do projektowanych poboczy obsianych trawą. Kilka drzew na ulicy Dymnej i ulicy Mostowej z uwagi na kolizję z planowanym przebiegiem jezdni przeznaczonych będzie do wycięcia.
            Roboty rozbiórkowe będą odbywały się mechanicznie i ręcznie. Po wykonaniu rozbiórek materiały z rozbiórek zostaną wywiezione do utylizacji lub zagospodarowania przez specjalistyczne przedsiębiorstwa. Nawierzchnie drogowe będą wykonywane przez przedsiębiorstwo dysponujące odpowiednim doświadczeniem, sprzętem i uprawnioną kadrą pracowniczą. Uciążliwości związane z realizacją inwestycji zostaną zminimalizowane poprzez właściwą organizację ruchu na czas prowadzenia robót oraz ograniczenie do niezbędnego minimum czasu budowy. Geometria oraz konstrukcja nawierzchni została zaprojektowana zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 43 poz. 430        z dnia 14 maja 1999 r. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, konstrukcja nawierzchni odpowiada zalecanym nawierzchniom dla jezdni dróg lokalnych, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym. Wody opadowe w ilości ok.  144,0 l/sekundę z jezdni odprowadzane będą powierzchniowo do projektowanych rowów odparowujących. Odpady powstające w trakcie budowy stanowiące elementy nawierzchni zjazdów w całości zostaną wywiezione do utylizacji. Odpady w postaci gruntu zostaną wywiezione do utylizacji. Przewidywane ilości odpadów: grunt z wykopów ~5886,0 m3, kostka z rozbiórki zjazdów i dojść do posesji ~5,0 m3. Odpady powstałe na etapie budowy opisane powyżej będą wywożone z terenu budowy przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia do czynności w tym zakresie, do utylizacji lub zagospodarowane przez przedsiębiorstwa specjalistyczne.

                        Wykonanie planowanego przedsięwzięcia bez wątpienia przyczyni się do poprawy środowiska. Przebudowa znacząco poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego, poprawienie płynności ruchu oraz nowa nawierzchnia ograniczą negatywne oddziaływanie na środowisko, m.in. zmniejszą emisję pyłów i hałas spowodowane istniejącymi nierównościami drogi.
                        Planowane inwestycja pozostaje również poza zakresem przedmiotowym dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. Urz. UE L 175 z 5.7.1985 ze zm.). W aneksie II dyrektywy wymienione zostały przedsięwzięcia infrastrukturalne mogące podlegać ocenie oddziaływania na środowisko, do których zaliczono m. in. „przedsięwzięcia inwestycyjne na obszarach miejskich, włączając budownictwo centrów handlowych i parkingów” – pkt 10 lit. b dyrektywy EIA. W opublikowanym przez Komisję Europejską dokumencie „Interpretacja definicji niektórych kategorii projektów z aneksu I i II dyrektywy EIA” oraz w „Zaleceniach MRR i GDOŚ w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach miejskich (urban development projects) dla potencjalnych beneficjentów środków UE”, dokonano wykładni przedmiotowego pkt 10 lit. b aneksu II dyrektywy. Kierując się zapisami w/w dokumentów uznano, że planowana inwestycja nie spełnia wszystkich przesłanek stanowiących o zakwalifikowaniu jej do kategorii „przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach miejskich” w rozumieniu dyrektywy EIA, gdyż z powodu jej rodzaju i charakteru, usytuowania oraz rodzaju i skali oddziaływania nie może mieć potencjalnie znaczącego wpływu na środowisko.
             Planowana inwestycja nie wywołuje transgenicznego oddziaływania na środowisko. Realizacja inwestycji wpłynie na zmniejszenie oddziaływania drogi na otoczenie. Projektowane zamierzenie znajduje się poza obszarami objętymi ochroną na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.).
Teren objęty przedsięwzięciem nie jest położony w aktualnym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie z art. 21 ustawy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późń. zm.),   informacja o wniosku w przedmiotowej sprawie, postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz informacja o decyzji,  zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych, udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Białe Błota (zakładka: informacje o środowisku, www.bip.biale-blota.sios.pl).
Wójt Gminy Białe Błota po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ustawy z dnia 3.10.2008 r., tj. rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania,  odstąpił od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i na podstawie  art. 63 ust. 2 w/w ustawy  wydał w tej sprawie stosowne postanowienie (z dnia 16.10.2009 r. znak: KOŚ-7624-43/09).
Zawiadomieniem z dnia 19.10.2008 r., w formie obwieszczenia,  zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. ze zm./ przed wydaniem decyzji poinformowano strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami, podając miejsce  i termin zapoznania się z dowodami. Żadna ze stron postępowania nie wniosła w wyznaczonym terminie jakichkolwiek  uwag i wniosków. Na etapie całego postępowania nie wpłynęły także żadne zastrzeżenia
w odniesieniu do planowanej inwestycji
Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie spełnienie wymogów
w zakresie ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji.
 
Pouczenie:
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bydgoszczy za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od jej doręczenia.
 
 
 
 
Załącznik:
1.        karta informacyjna przedsięwzięcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1.      Urząd Gminy Białe Błota
2.     Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota
3.     Tablica ogłoszeń Sołectwa Przyłęki
4.     strona internetowa www.bip.bialeblota.pl zakładka decyzje środowiskowe
5.     Informacja o wydaniu decyzji - www.biale-blota.sios.pl
6.     a/a KOŚ.
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (10 listopada 2009)
Opublikował: Magdalena Wajchert (11 listopada 2009, 22:14:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1620