Zawiadomienie o podaniu do publicznej wiadomości, KOŚ-7624-19/08/09

WÓJT GMINY
BIAŁE BŁOTA
 
KOŚ-7624-19/08/09


ZAWIADOMIENIE  


            Na podstawie art.  32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.), w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o prowadzonym przed Wójtem Gminy Białe Błota  postępowaniem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku z dnia 03.10.2008 (zmodyfikowanym w dniu 03.11.2009 r.) Biura Usług Inwestycyjnych „PROJEKT”,  dla inwestycji pod nazwą:


budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z tłoczniami, przepompowniami ścieków, doprowadzeniem wody  do tłoczni, na terenie obszaru NATURA 2000 w miejscowości Lisi Ogon, Łochowo i Łochowice gm. Białe Błota”,
 
Ponadto informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami (w tym z raportem) i składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:

tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.
tablica ogłoszeń sołectwa Łochowo, Łochowice, Lisi Ogon..
strona internetowa: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)  
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (23 listopada 2009)
Opublikował: Magdalena Wajchert (24 listopada 2009, 11:47:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2001