Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, KOŚ-7624-5/2010

WÓJT GMINY
 BIAŁE BŁOTA
 
KOŚ- 7624-5/2010


 
 
ZAWIADOMIENIE  


                        Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z późń. zm.)  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),


zawiadamiam


o wszczęciu  postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy
w postępowaniu prowadzonym z wniosku z dnia 27.01.2010 r. Zakładu Inżynierii Wodno-Ściekowej „AQUA-PROJECT”, działającego w imieniu i na rzecz Inwestora – Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych  dla przedsięwzięcia pod nazwą:
 
budowa magistrali wodociągowej  na trasie stacja wodociągowa Ciele – ujęcie wody w Łochowie, gm. Białe Błota.


 
Jednocześnie na podstawie art. 10 k.p.a. zawiadamia się strony niniejszego postępowania o możliwości zapoznania się z wnioskiem, w przedmiotowej sprawie w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota, (pok. nr 9, ul. Szubińska 7) w terminie 7 dni od daty podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.
 
    Powyższą informację podano także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota oraz zamieszczono ją w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.bialeblota.pl. Ponadto informację o wniosku umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku, dostępnym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Białe Błota www.biale-blota.sios.pl.

                              Z up. Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

                        Magdalena Wajchert

metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (1 lutego 2010)
Opublikował: Magdalena Wajchert (1 lutego 2010, 13:32:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1785