Zawiadomienie o wszczęciu postepowania i przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

                                                    ZAWIADOMIENIE
 
            Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 ze zm.)   
                                               Wójt Gminy Białe Błota
podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  oraz o wszczęciu  postępowania administracyjnego z wniosku z dnia 10.08.2010 r. Pani Anny Frischke-Szulc, w przedmiocie wydania  decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:


„budowa fermy drobiu: 6 kurników po 40 tys. sztuk na działce nr 183/26, obręb Ciele,  gm. Białe Błota”


Organem właściwym do wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przedmiotowej sprawie  jest Wójt Gminy Białe Błota. Organem właściwym do wydania opinii i uzgodnień są:  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. 
Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się ze złożonym wnioskiem oraz raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w  Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota, (pok. nr 9, ul. Szubińska 7) w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji  (tj. do dnia 22 września 2010 r. włącznie).
 Wszelkie uwagi i wnioski mogą być wnoszone w w/w terminie na piśmie (w Biurze Obsługi Klienta – pok. 1, lub sekretariat)  lub droga elektroniczną (sekretariat@bialeblota.pl). Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Wójt Gminy Białe Błota. Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu, zgodnie z art. 35 wyżej cytowanej  ustawy z dnia 03.10.2008 r.,  zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.


                                                                           Z up. Wójta
                                                                        Magdalena Wajchert
                                                         Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
 
Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na:
1.        tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.
2.        tablica ogłoszeń sołectwa Ciele.
3.        strona internetowa: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)

metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (18 sierpnia 2010)
Opublikował: Magdalena Wajchert (18 sierpnia 2010, 15:01:39)

Ostatnia zmiana: Magdalena Wajchert (15 września 2010, 09:09:28)
Zmieniono: wprowadzono zmianę terminu.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1907