Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 15/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach

ZAWIADOMIENIE  

            Na podstawie art.  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
 o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),  podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji  środowiskowej nr 15/2010 dla inwestycji pod nazwą:

budowa studni głębinowej nr 8 (zastępczej) o wydajności 40 m3/h, głębokości 33,0 m, wraz z obudową, montażem pompy głębinowej oraz podłączeniem wodociągowym i elektrycznym do istniejącej stacji uzdatniania wody, na terenie działki nr 772/55, obręb Białe Błota.
 
Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy,  w tym z opinią: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.
                                                                      Z up. Wójta
                                                                   Magdalena Wajchert
                                                              Kierownik Referatu Ochrony Środowiska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na:

1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.
2. tablicy ogłoszeń sołectwa Białe Błota.
3. stronie internetowej Urzędu: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)  

metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (25 października 2010)
Opublikował: Magdalena Wajchert (26 października 2010, 10:21:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1804