Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 17/2010, znak: KOŚ-7624-71/2010

                                         ZAWIADOMIENIE  
            Na podstawie art.  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),  podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji  środowiskowej nr 17/2010 dla inwestycji pod nazwą:
„budowa nawierzchni ulic: Alpejska, Arlekina, Bazaltowa, Epokowa, Hebanowa, Herbowa  w  miejscowości Białe Błota”.
 
Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy,  w tym z opinią: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.
                                                                                Z up. Wójta
                                                                           Magdalena Wajchert
                                                                Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (15 listopada 2010)
Opublikował: Magdalena Wajchert (16 listopada 2010, 15:49:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1606