Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 11/2011, znak OŚ.6220.15.2011.KOŚ                                                                                 Białe Błota, dnia 05.12.2011 r.


WÓJT GMINY
BIAŁE BŁOTA


OŚ.6220.15.2011.KOŚ
                                                      

                                                     ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji środowiskowej nr 11/2011 dla inwestycji pod nazwą:
„budowa MEW Łochowo – działki nr 237/11 i 237/12, obręb Łochowo, gm. Białe Błota”.


Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy, w tym z opinią i uzgodnieniem: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.

                                                                        Z up. Wójta

                                                                       Magdalena Wajchert
Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na:

1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.

2. tablicy ogłoszeń sołectwa Lisi Ogon.

3. stronie internetowej Urzędu: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)


metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (5 grudnia 2011)
Opublikował: Magdalena Wajchert (7 grudnia 2011, 15:15:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1285