Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji środowiskowej nr 1/2012, znak: OŚ.6220.32.2011.KOŚ

OŚ.6220.32.2011.KOŚ


ZAWIADOMIENIENa podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji środowiskowej nr 1/2012 dla inwestycji pod nazwą:


„budowa lakierni proszkowej na działce nr 201/27 w Lisim Ogonie, gm. Białe Błota”.


Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy, w tym z opinią i uzgodnieniem: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.


                                                                                    Z up. Wójta

                                                                                    Magdalena WajchertPodano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na:

1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.

2. tablicy ogłoszeń sołectwa Lisi Ogon.

3. stronie internetowej Urzędu: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)


metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (13 stycznia 2012)
Opublikował: Magdalena Wajchert (17 stycznia 2012, 11:12:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1413