Podanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpienie do oceny oddziaływania na środowisko

                                                 ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 33 ust. 1, art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 ze zm.)
                                            Wójt Gminy Białe Błota
podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Pana Romualda Witkowskiego w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą: wydobywanie kopalin ze złoża kruszywa naturalnego Prądki II, na terenie działek nr 34/6, 34/8 i 41/6 położonych w Prądkach, gm. Białe Błota
 Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w tej sprawie jest Wójt Gminy Białe Błota. Organem właściwym do wydania opinii i uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy. Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją ( w tym z opiniami i uzgodnieniami w/w organów) oraz raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota, (pok. nr 9, ul. Szubińska 7) w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji (t.j. do dnia 11 kwietnia 2012 r. włącznie). Wszelkie uwagi i wnioski mogą być wnoszone w w/w terminie na piśmie (w Biurze Obsługi Klienta – pok. 1, lub sekretariat) lub droga elektroniczną (sekretariat@bialeblota.pl). Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Wójt Gminy Białe Błota. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu, zgodnie z art. 35 wyżej cytowanej ustawy z dnia 03.10.2008 r., zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Jednocześnie zawiadamiam, że rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w tej sprawie odbędzie się 12 kwietnia 2012 r.,o godz. 9.00 pok. nr 18 Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 (główny budynek Urzędu, Referat Ochrony Środowiska).


                                                                 Z up. Wójta
                                                       Magdalena Wajchert

metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (6 marca 2012)
Opublikował: Magdalena Wajchert (21 marca 2012, 10:04:25)

Ostatnia zmiana: Magdalena Wajchert (21 marca 2012, 10:22:38)
Zmieniono: zm. termin wnoszenia uwag- wydłużono do 11.04.2012r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1538